Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Giấy mời số 70-GM/TU, ngày 05/10/2018 v/v mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tuyên truyền Tài liệu sinh hoạt nội bộ

8.10.2018 - 9:30

Căn cứ Công văn số 1646-CV/BTGTU, ngày 02/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tuyên truyền Tài liệu sinh hoạt nội bộ về vụ gây rối an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh, Dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng và kết quả tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Thành phần tham dự, kính mời
* Ở thị xã
- Thường trực Thị ủy,
- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã,
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã,
- Đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Thị ủy,
- Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã,
- Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã,
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã,
- Đại diện lãnh đạo Công an, Quân sự thị xã,
- Các đồng chí báo cáo viên cấp thị xã,
- Bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.
* Ở xã, phường
- Bí thư (hoặc phó bí thư) và trưởng ban tuyên vận các xã, phường (Nhờ bí thư Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần liên quan của đơn vị mình).
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 10/10/2018.
3. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Văn phòng Thị ủy đã gửi kèm tài liệu để các đồng chí nghiên cứu. Kính mời các đồng chí dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian./.

Tải file: /uploads/News/files/GM%2070_2018%20TU_signed_signed.pdf

/uploads/News/files/1646%20CVBTG%202018-%20kem.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK