Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

(HỎA TỐC MỚI CẬP NHẬT TÀI LIỆU 16 GIỜ) Giấy mời số 69-GM/TU, ngày 05/10/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 18-NQ/TU

8.10.2018 - 9:27

Căn cứ Giấy mời số 126-GM/TU, ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 18-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Thành phần tham dự, kính mời
* Ở thị xã
- Thường trực Thị ủy,
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã,
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy,
- Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã,
- Tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Thị ủy,
- Tập thể Ban Thường vụ Thị Đoàn,
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng HĐND & UBND thị xã.
* Ở xã, phường
- Đồng chí Bí thư các xã, phường Đoàn (Nhờ bí thư đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần liên quan của đơn vị mình).
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 09/10/2018.
3. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Kính mời các đồng chí dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian./.

Tải file: /uploads/News/files/GM%2069_2018%20TU_signed_signed.pdf

/uploads/News/files/BC%20tket%2010%20nam%20NQ25%20thanh%20nien.doc

/uploads/News/files/Phuc%20Luc%20TN.doc

/uploads/News/files/H_tong%20hop%20cac%20bai%20tham%20luan%20NQ%2025.docx

/uploads/News/files/Muc%20luc%20cac%20tham%20luan.docx

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK