Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Những vấn đề đặt ra sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp”

4.10.2018 - 8:7

Qua 5 năm (2013-2018) triển khai thực hiện Đề án số 544-ĐA/ĐU, ngày 16/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (khóa II), chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp đã có những chuyển biến cả về nội dung, quy trình, bảo đảm chế độ sinh hoạt theo quy định.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 63 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; trong đó, có 15 đảng bộ cơ sở (với 119 chi bộ trực thuộc và 02 đảng bộ bộ phận) và 48 chi bộ cơ sở; theo các loại hình: hành chính có 03 cơ sở; doanh nghiệp nhà nước có 23 cơ sở, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có 37 cơ sở; doanh nghiệp có vốn nước ngoài 02 cơ sở. Toàn Đảng bộ có 2.604 đảng viên, trong đó có 808 đảng viên nữ và trên 31.430 cán bộ, lao động. Qua 5 năm (2013-2018) triển khai thực hiện Đề án số 544-ĐA/ĐU, ngày 16/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (khóa II), chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp đã có những chuyển biến cả về nội dung, quy trình, bảo đảm chế độ sinh hoạt theo quy định.

Đa số các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nếu như trước đây có chi bộ bỏ 4 đến 5 kỳ/năm thì nay đã được khắc phục và thực hiện nền nếp. Tỷ lệ đảng viên tham dự đạt cao; cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Ý thức chấp hành của đảng viên trong tham gia sinh hoạt ngày được nâng lên, phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt.

Quy trình sinh hoạt chi bộ dần được hoàn thiện phù hợp với các loại hình doanh nghiệp. Từ khâu chuẩn bị nội dung cho đến kết luận, ban hành nghị quyết được bí thư chi bộ thực hiện nghiêm túc. Nội dung nghị quyết thể hiện sự lãnh đạo và có sự phân công thực hiện cụ thể.

Nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW trước đây và nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đánh giá việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; qua đó, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Thường trực Đảng ủy Khối dự một buổi sinh hoạt của Chi bộ Công ty cổ phần ĐTTM-DVTV Khoa học-kỹ thuật Tấn Phát

Có thể khẳng định rằng, qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, việc sinh hoạt của các chi đảng bộ dần đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên, khắc phục dần việc sinh hoạt không đúng kỳ, đủ kỳ, thiếu sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt không gắn với việc đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và không gắn với việc phân công trách nhiệm cho các tổ đảng và đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; qua sinh hoạt đã từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của cơ quan đơn vị; nhiều tổ chức đảng, đảng viên thật sự là chỗ dựa đáng tin cậy của lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các chủ trương về đảm bảo an ninh trật tự tại doanh doanh nghiệp và địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ đã được thông tin, định hướng kịp thời, nhờ đó công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp đã chủ động và không mắc mưu của kẻ xấu, của bọn phản động kích động xúi giục tham gia tụ tập đông người, tham gia biểu tình gây rối, đình công, lản công … gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp và địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân. Với vai trò tiền phòng gương mẫu của đảng viên, của cấp uỷ, tổ chức đảng, cũng như sự phối hợp giữa cấp uỷ với lãnh đạo doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối đều hoạt động có hiệu quả, thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, nộp ngân sách ngày càng tăng, việc làm, đời sống, thu nhập của công nhân, người lao động ngày càng ổn định và nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng thực hiện … qua đó đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đề án vẫn có mặt còn lúng túng; vai trò của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp chưa phát huy đúng mức, việc thực hiện quy trình sinh hoạt, chuẩn bị nội dung sinh hoạt có nơi chưa kỹ, còn sơ sài; chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của chi bộ. Chất lượng sinh hoạt một số ít chi bộ có nơi, có lúc còn thấp, chưa bảo đảm tính lãnh đạo của tổ chức đảng.

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là do:

Một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng; chưa pháp huy vai trò, trách nhiệm và do áp lực công việc chuyên môn nên chưa dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng.

Một số ít chủ doanh nghiệp chưa thấy rõ được vai trò, vị trí của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; bên cạnh đó, tổ chức đảng tại doanh nghiệp cũng còn thụ động, sinh hoạt hình thức, chưa thực sự khẳng định là hạt nhân chính trị, đảng viên chưa thật sự tiền phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua yêu nước do doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể phát động.

Một vài doanh nghiệp thời gian làm việc theo ca, kíp nên thời gian bố trí tổ chức sinh hoạt gặp khó khăn.

Những hạn chế, tồn tại nêu trên cũng chính là những vấn đề đặt ra đối với mỗi một tổ chức đảng, cấp uỷ và mỗi một đảng viên. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp, các chi, đảng bộ, các cấp uỷ và từng đảng viên cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Trước hết, cần thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “ Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong đó cần chú ý nghiên cứu kỹ phần nội dung để thực hiện đúng và đầy đủ qua đó tạo chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ;

Hai là, các cấp ủy tổ chức đảng phải chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Chủ doanh nghiệp để họ hiểu rõ vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ sinh hoạt.

Ba là, cần xác định rõ “xây dựng Đảng để góp phần giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển, hội nhập đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời doanh nghiệp phát triển cũng chính là tạo điều kiện để tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp phát triển và ngày càng hoạt động có hiệu quả”. Phải gắn việc tổ chức sinh hoạt chi bộ với công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, làm cho tổ chức đảng, đảng viên thực sự là hạt nhân chính trị, luôn đi đầu, tiền phong gương mẫu, từ đó ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và chỗ dựa tin cậy của người quản lý, chủ doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong sản xuất kinh doanh; góp phần chính, chủ yếu trong phát triển doanh nghiệp, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp.

Bốn là, trong sinh hoạt chi bộ phải thường xuyên thực hiện việc đánh giá cam kết của cán bộ, đảng viên, người đúng đầu trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 gắn với việc chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thông qua sinh hoạt chi bộ, triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên; nhất là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đảng viên trong chi, đảng bộ; đồng thời định hướng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân, người lao đọng không để kẻ xấu, bọn phản động xúi giục, kich động tham gia tụ tập động người, biểu tình, đình công, lãn công … gây mất an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội tại doanh nghiệp và địa phương.

Năm là, cần tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy cấp trên; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Chủ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cấp uỷ, chi bộ. Qua sinh hoạt chi bộ để chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác, học tập, chấp hành nội quy, quy định của Đảng, của cơ quan từ đó phát huy những mặt tốt của cán bộ đảng viên, với mục tiêu cuối cùng là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

H-C
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK