Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

30.9.2018 - 16:38

Ban Nội chính Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

Điều 1. Chức năng

1- Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng là bộ phận tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.

2- Là bộ phận giúp việc của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ

1- Giúp lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số chủ trương chính sách về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

2- Giúp lãnh đạo Ban chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thẩm định các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

3- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

4- Tham mưu lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực có nội dung quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5- Tham mưu lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi.

6- Tham mưu lãnh đạo Ban theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp, xử lý việc mua tin; quản lý trang thông tin về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

7- Giúp lãnh đạo Ban tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết; tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.

8- Giúp lãnh đạo Ban tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng.

9- Tham mưu lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng.

10- Tham mưu lãnh đạo Ban hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

11- Giúp lãnh đạo Ban tham mưu các chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng.

12- Tham gia tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

13- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Điều 3. Quyền hạn

1- Tham mưu lãnh đạo Ban yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Tham dự hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng theo ủy quyền của lãnh đạo Ban.

3- Được mời dự hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để nghe truyền đạt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy (Trưởng phòng và chuyên viên chính).

4- Được mời dự hội nghị của các cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh bàn về những công việc có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

5- Đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1- Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo, nghiên cứu, đề xuất các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

2- Đối với các Phòng thuộc Ban

Là mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin nhằm tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Biên chế, tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn chức danh

1- Biên chế, tổ chức

Biên chế của Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng gồm 05 đồng chí, cụ thể:

- Trưởng phòng;

- Một (01) Phó trưởng phòng;

- Một (01) Chuyên viên tham mưu lĩnh vực phòng ngừa tham nhũng, lãng phí;

- Một (01) Chuyên viên theo dõi tiếp nhận và xử lý thông tin có liên quan về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí;

- Một (01) Chuyên viên theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

2- Tiêu chuẩn chức danh

- Trưởng phòng (Cử nhân Luật hoặc Cử nhân chuyên ngành, chuyên viên chính; Trung cấp Lý luận Chính trị trở lên);

- Phó Trưởng phòng (Cử nhân Luật hoặc Cử nhân chuyên ngành, chuyên viên chính; Trung cấp Lý luận Chính trị trở lên);

- Chuyên viên (Cử nhân Luật hoặc Cử nhân chuyên ngành).

Điều 6. Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm phân công cụ thể công việc cho từng công chức trình lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phê duyệt để thực hiện.

Điều 7. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định 10-QĐ/BNCTU ngày 26/7/2013 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phòng TH và XLĐT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK