Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền cho CNVCLĐ trong tình hình mới

28.9.2018 - 14:19

Hiện nay quá trình hội nhập quốc tế của nước ta đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi hoạt động công đoàn cần phải có sự đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển và phát huy tốt vai trò của mình. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm, coi trọng. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn cố gắng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Cổ vũ, động viên, công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều phương thức mới, đa dạng, hấp dẫn thông qua các diễn đàn, tọa đàm, các cuộc thi…, nhằm nâng cao ý thức của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong việc chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức về pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tập trung chủ yếu vào đối tượng công nhân, lao động, chủ doanh nghiệp trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với PV28 Công an tỉnh tổ chức lớp tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tác hại thuốc lá trong công nhân lao động tại huyện Hàm Tân

Đ/c Trần Văn Dũng, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Đ/c Đặng Thị Thanh Hoa trao giải cho các thí sinh tại buổi tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu về ATGT trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp năm 2018 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự soi lại mình, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Với cách làm như vậy, những năm qua, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã xuất hiện và được biểu dương, nhân rộng.

Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nơi học tập, trao đổi vừa là sân chơi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ sở.

Những năm qua, Công đoàn Bình Thuận thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời phong trào công nhân, viên chức, lao động đến đoàn viên và người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động thuộc các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa thông qua việc cấp phát Báo Lao động, qua Chuyên mục “Lao động & Công đoàn”, Website Công đoàn Bình Thuận.  Bên cạnh những phương thức giáo dục truyền thống, Công đoàn Bình Thuận tiếp cận, sử dụng các trang Facebook, fanpage để kết nối cộng đồng mạng xã hội rộng rãi, truyền tải những nội dung giáo dục với thông điệp ngắn gọn, có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đoàn viên và người lao động.

Fanpage Công đoàn Bình Thuận trên mạng xã hội Facebook

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện tại một số đơn vị, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn có những hạn chế: Nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chậm đổi mới, còn nặng về lí luận, nội dung dàn trải, chưa phù hợp, thiếu sự sinh động, chưa sát với yêu cầu cụ thể, đa dạng của từng loại hình cơ sở và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Ở một số nơi, công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được đầu tư đúng mức, nhất là nội dung chính sách, pháp luật lao động, về tổ chức công đoàn cho người lao động và người sử dụng lao động,… Do đó, một bộ phận đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, chưa nắm rõ các chế độ chính sách, pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của chính mình, chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, chưa gia nhập và gắn bó với công đoàn. Người sử dụng lao động ở nhiều doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa ủng hộ, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, né tránh việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

Từ thực trạng trên, yêu cầu việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền là vô cùng cần thiết, do đó, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo đức lối sống cho công nhân, viên chức, lao động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  tạo ra những chuyển biến về mặt tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đối với công nhân, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; đối với cán bộ, công chức, viên chức chú trọng năng lực, đạo đức và tác phong phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong tham mưu, giải quyết công việc.

Hai là, hình thức tuyên truyền vận động phải phù hợp, có ảnh hưởng sâu sắc đối với công nhân như: Tuyên truyền miệng, nêu gương người tốt việc tốt, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, phổ biến pháp luật, làm cho họ hiểu hơn về các chế độ chính sách, những quyền lợi được hưởng, nghĩa vụ phải đóng góp cho xã hội, cho doanh nghiệp từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Ba là, quan tâm, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, vận động. Đây phải là những hạt nhân có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, tâm huyết, nhiệt tình, phải thực sự là những người có năng lực, hiểu biết về kiến thức pháp luật, có phương pháp tuyên truyền sinh động, sáng tạo.

Bốn là, cần đặc biệt quan tâm về việc soạn thảo, phát hành thông tin tài liệu đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với nội dung thiết thực, cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh minh họa dễ nhớ. Nội dung công tác tuyên truyền  phải bám sát thực tiễn đời sống, sinh hoạt, công tác của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; chú trọng tập trung những vấn đề thiết yếu mà xã hội nói chung, công nhân, viên chức, lao động nói riêng đang quan tâm.

Năm là, bên cạnh việc tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử, Chuyên mục Lao động và Công đoàn, trên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình, công đoàn cần khai thác hiệu quả lợi ích của mạng xã hội đem lại, đồng thời lập các trang, nhóm nội bộ trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Zing Me, Instagram,… để tuyên truyền, giáo dục, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm, uốn nắn các biểu hiện sai lệch về tư tưởng đạo đức và lối sống, định hướng dư luận trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Trong năm năm đến, đất nước hội nhập sâu rộng với nhiều thời cơ và thách thức đối với hoạt động công đoàn, công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chính là chìa khóa vàng trong việc xây dựng hình mẫu công nhân lao động vững vàng, tiên phong đương đầu với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Do vậy, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ, có những bứt phá trong việc thay đổi nội dung, phương thức hoạt động; phải thực sự là tổ chức tập hợp được người lao động, là chỗ dựa vững chắc của giai cấp công nhân Việt Nam.

Công nhân, viên chức, lao động cả nước nói chung và công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Thuận nói riêng bày tỏ niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào tiến bước dưới ngọn cờ vẻ vang để chung tay, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK