Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2018

26.9.2018 - 14:51

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 9 tháng năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Ủy ban kiểm tra trực thuộc tỉnh, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.


Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quán triệt, thực hiện Quy định, Hướng dẫn Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 263 -QĐ/TW của Bộ Chính trị xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 58-QĐ/TW ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Báo cáo kết quả 10 năm thực Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Tham mưu, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch, quyết định kiểm tra đối với 08 tổ chức, 4 đảng viên và giám sát đối với 10 tổ chức và 10 đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, với nội dung việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.   

Tham gia Tổ công tác và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử gây oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án “bà Lê Thị Bông”; tham gia các đoàn kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giám sát, các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra và khảo sát nội dung các đơn giấu tên mới phát sinh đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết việc phá sản Công ty TNHH Thanh Nguyên.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức Đảng và hai đảng viên, trong đó có một đồng chí là Tỉnh ủy viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 8 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 08 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 8 tổ chức; giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tố cáo đối với 02 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 05 đảng viên thuộc các Đảng bộ huyện Đức Linh, Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam, Đảng bộ thị xã Lagi, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; xem xét, xử lý kỷ luật đối với 03 đảng viên vi phạm.

          Ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp mình; triển khai, quán triệt các Quy định, Hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kiểm tra đối với 755 tổ chức đảng; 1106 đảng viên; giám sát đối với 336 tổ chức đảng và 442 đảng viên; tham mưu cấp uỷ thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng, bằng hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; đã thi hành kỷ luật 91 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; phẩm chất đạo đức, lối sống. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02 trường hợp.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức đảng và 35 đảng viên;  kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 184 tổ chức đảng;  kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 23 tổ chức Đảng cấp dưới;  giám sát chuyên đề đối với 157 tổ chức đảng và 430 đảng viên; thi hành kỷ luật 34 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 10 đảng viên, trong đó có 05 đồng chí cấp ủy viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên đối với 04 trường hợp; kiểm tra tài chính đảng về quản lý, sử dụng ngân sách; thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 217 tổ chức đảng.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung triển khai thực hiện để hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018./.

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK