Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

ỦY BAN KIỂM TRA: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng,

26.9.2018 - 14:41

Để Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tiếp tục được thực hiện tốt hơn nữa, nhất là viêc thực hiện chuyên đề 2018 đối với người đứng đầu các cấp ủy, đơn vị, địa phương.

Ngày 26/9/2018, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do đồng chí Trần Chí Tâm-UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đối với đồng chí Đỗ Văn Hùng-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy xã Tân Hà.


Đồng chí Trần Chí Tâm-UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thông qua Quyết định giám sát đảng viên đối đồng chí Đỗ Văn Hùng-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy xã Tân Hà.

Qua giám sát giúp đảng viên được giám sát nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm nghĩa vụ của người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm, nguyên tắc của Đảng; Qua đó giúp cho cán bộ đảng viên xác định lập trường tư tưởng vững vàng, xây dựng phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh; giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của đảng và nhà nước, nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ./.

Chuyên viên UBKT Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK