Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

13.9.2018 - 7:29

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá lớn. Sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.


Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xin nêu một vài nhận thức qua việc học tập về phong cách làm việc nêu gương của Bác Hồ kính yêu.

Khi nói về phong cách nêu gương, theo Bác, trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Cần nêu gương trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc. Đối với mình, phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày; đối với người luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư). Triết lý sâu xa của Hồ Chí Minh là “Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân”. Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm, phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ dân, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Hồ Chí Minh, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, người mà cả cuộc đời là một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Quán triệt những tư tưởng chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách làm việc nêu gương, là những cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chúng ta cần nêu cao trách nhiệm nêu gương cụ thể như sau:

Thứ nhất, nêu gương về tư tưởng chính trị. Là những cán bộ, công chức chúng ta cần phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Thứ hai, nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong thông qua việc thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; mỗi cán bộ, công chức phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, cần phải nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng.

Thứ ba, phải nêu gương trong tự phê bình và phê bình. Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận và có kế hoạch sửa chữa. Mỗi cán bộ, công chức phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

Thứ tư là, trong mối quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, với quần chúng và với nhân dân. Người cán bộ, công chức phải nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, gần gũi với quần chúng và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho quần chúng và nhân dân.

Thứ năm, phải nêu gương về trách nhiệm trong công tác. Người cán bộ, công chức phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại trong công tác. Đồng thời, phải chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm. Bên cạnh đó, phải hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

Thứ sáu, nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật. Từng cán bộ, công chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong cơ quan. Đồng thời, phải gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan đề ra.

Thứ bảy, phải nêu gương về đoàn kết nội bộ. Người cán bộ, công chức hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ. Song song đó, chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong cơ quan.

Có thể nói, muốn trở thành người cán bộ, công chức tốt, thì ngoài việc trau dồi kiến thức về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hơn lúc nào hết, mỗi người chúng ta còn phải học tập trau dồi đạo đức, tác phong theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất là tác phong làm việc nêu gương của Người để tạo nên một nhân cách mẫu mực để mọi người học tập và noi theo./.

Quang Hùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK