Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận

4.9.2018 - 11:18

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


Qua kiểm tra nhận thấy: Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tài chính đảng cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của cấp ủy. Mở sổ sách theo dõi việc thu, chi, trích nộp và sử dụng đảng phí của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đầy đủ, khá rõ ràng; việc xác định thu nhập để tính thu đảng phí cơ bản đúng quy định; công khai quyết toán thu, chi tài chính đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ theo quy định. Đảng ủy có quan tâm chỉ đạo, tiến hành kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của các chi bộ trực thuộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra./-

Ngô Thị Bỉnh Khuê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK