Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

4.9.2018 - 11:17

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


Qua kiểm tra nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản đúng quy định của Đảng và Nhà nước; xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công và Quy chế sử dụng kinh phí tiết kiệm được để tổ chức thực hiện. Công tác điều hành tài chính, tài sản của cơ quan Đảng ủy do Thường trực Đảng ủy thực hiện cơ bản bám sát dự toán đầu năm, tuân thủ chế độ, chính sách tài chính của Đảng và Nhà nước, có tiết kiệm kinh phí, cải thiện thu nhập tăng thêm và phúc lợi cho tập thể cán bộ, công chức của cơ quan. Văn phòng Đảng ủy tham mưu cho Thường trực Đảng ủy điều hành, quản lý tài chính đảng đảm bảo phục vụ cho hoạt động của cấp ủy và cơ quan. Thực hiện việc công khai tài chính, tài sản trong nội bộ cơ quan; thực hiện chế độ báo cáo công tác tài chính lên cấp ủy và cơ quan quản lý tài chính cấp trên; mở đầy đủ sổ sách kế toán, chứng từ ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; thực hiện công tác kiểm quỹ, kiểm kê tài sản và đối chiếu sổ sách kế toán - thủ quỹ. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra việc thu, nộp, sử dụng đảng phí đối với một số chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc, qua kiểm tra có ban hành thông báo kết luận kiểm tra chỉ rõ ưu điểm, hạn chế; chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra./-

Ngô Thị Bỉnh Khuê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK