Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIỚI THIỆU

Thị xã La Gi qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp”

24.8.2018 - 14:58

Thị xã La Gi qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp”


Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp” (gọi tắt là Chỉ thị số 37-CT/TU), Thị ủy La Gi ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 10/10/2008 về “tiếp tục triển khai công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp”. Chỉ thị này được gửi đến các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và cấp ủy các xã, phường. Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức 01 buổi quán triệt trực tiếp Chỉ thị số 37-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy cho các đồng chí là Bí thư Đảng ủy các xã, phường, lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể cấp thị xã. Qua 10 năm triển khai thực hiện, thị xã đã đạt được một số kết quả như: Xuất bản các tập Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Tân giai đoạn 1930 – 2005 vào năm 2008; Tân Hải truyền thống cách mạng và xây dựng (1930 – 2005), xuất bản năm 2010; xã Tân Bình những chặng đường lịch sử (1945 – 2010), xuất bản năm 2013; lịch sử hình thành và phát triển phường Tân An (1945 – 2010), xuất bản năm 2013; truyền thống cách mạng xã Tân Thiện (1930 – 2010), xuất bản năm 2013. Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống trong cán bộ, đảng viên và các thế hệ thanh niên, học sinh trong toàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 22/9/2009 về “tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Tân ở các cấp”. Hội thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Tân được phát động tổ chức rộng rãi ở 9/9 xã, phường, ngành giáo dục và trong công nhân viên chức lao động. Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Đoàn thanh niên thị xã đã phát động triển khai trong ngành giáo dục và lực lượng thanh niên học tập, sinh hoạt nội dung lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương bằng nhiều hình thức. Các trường học đã đưa vào chương trình ngoại khóa kết hợp với tổ chức cho học sinh thực tế bằng hình thức về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng ở địa phương. Bên cạnh đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã cũng đã có sự đầu tư đưa nội dung giáo dục lịch sử truyền thống vào chương trình các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và sơ cấp lý luận chính trị hàng năm với thời lượng mỗi lớp 05 tiết.

Với những công trình biên soạn lịch sử truyền thống ở địa phương, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng được cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện bước đầu đã phát huy được tác dụng giáo dục, tuyên truyền, tác động sâu sắc về ý thức cũng như tình cảm gắn bó với mảnh đất, con người và những biến động thăng trầm cũng như niềm tự hào của các thế hệ qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của quê hương. Trong thời gian qua, Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã đã thực hiện 240 tin và 120 bài, phóng sự với thời lượng 1600 phút phát trên 02 kênh phát thanh, truyền hình; Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã tổ chức trưng bày triển lãm được 08 đợt với 176 tác phẩn về hình ảnh truyền thống địa phương, in 04 tập san (bản tin) trong đó có 11 bài giới thiệu về lịch sử, trưng bày 02 đợt về sách lịch sử Đảng bộ, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Em yêu lịch sử”. Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, giá trị lịch sử truyền thống cách mạng trong quá trình đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và những sự kiện trong thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong việc triển khai tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TU của Tỉnh ủy chưa được thường xuyên, liên tục. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương, cơ sở chưa được sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Việc đưa nội dung lịch sử truyền thống vào giảng dạy ở các trường học chưa được quan tâm đúng mức, chỉ mới thực hiện ở các buổi sinh hoạt ngoại khóa; đội ngũ làm công tác lịch sử Đảng trên địa bàn thị xã còn quá ít, hầu hết chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm thực tế nên việc tác nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng, có lúc chưa khai thác hết nguồn tư liệu; công tác lưu trữ tư liệu trước đây có nhiều hạn chế, việc sưu tầm các tư liệu còn gặp nhiều khó khăn, công tác biên soạn còn hạn chế dẫn đến tiến độ biên soạn không theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trong thời gian đến, thị xã La Gi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Có kế hoạch cụ thể về thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống địa phương trong các cấp, các ngành, đoàn thể và trong trường học. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Phối hợp với huyện Hàm Tân từng bước hoàn thiện nội dung cuốn lịch sử lực lượng vũ trang thị xã La Gi và huyện Hàm Tân giai đoạn 1975 – 2015 theo kế hoạch đề ra./.

Huỳnh Tấn Dũng (Ban Tuyên giáo Thị ủy)
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK