Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan trong năm 2017.

1.8.2018 - 15:50

Trên cơ sở những nội dung phối hợp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công tại Quyết định số 2143-QĐ/TU, ngày 26/11/2007 về ban hành Quy chế phối hợp (QCPH) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB), từng cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao đổi và cung cấp một số thông tin liên quan đến công tác BVCTNB trong năm 2017 và đạt một số kết quả sau:


   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình trong nước, quốc tế và chủ trương, nhiệm vụ đối ngoại, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, phóng viên báo, đài địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh; về công tác đấu tranh phòng, chống các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội ở nước ta hiện nay nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện các hoạt động, âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh các hoạt động bám, nắm cơ sở, thu thập nhiều thông tin có liên quan đến tình hình an ninh chính trị địa bàn và nội bộ.

   Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cung cấp thông tin kết quả kiểm tra, giám sát về tình hình vi phạm tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm; đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng về trách nhiệm trong công tác giáo dục cán bộ, đảng viên; kiểm tra đảng viên, với các nội dung kiểm tra gồm kê khai tài sản và lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp trao đổi thông tin trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ và xem xét kỷ luật đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

   Đảng uỷ Công an tỉnh kịp thời trao đổi với Ban Tổ chức Tỉnh ủy những thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động; tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội; tình hình tôn giáo, dân tộc có liên quan đến công tác BVCTNB trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin về giám sát hoạt động của các đoàn ra – đoàn vào, người nước ngoài đến quan hệ, tiếp xúc, làm việc trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và công an các địa phương phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh trong rà soát, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện hành) của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phát triển đảng viên và giải quyết đơn thư phản ánh.

   Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy việc phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình địa bàn, tình hình hoạt động của địch và các loại đối tượng có liên quan đến tình hình chính trị nội bộ; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương; tình hình an ninh – quốc phòng ở những địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới biển, vùng biển, đảo; trao đổi về công tác quản lý, sử dụng cán bộ, đảng viên, về chuyên môn, nghiệp vụ và các vấn đề liên quan đến công tác BVCTNB.

   Đảng uỷ Quân sự tỉnh thông tin cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác phối hợp với các cơ quan nắm cơ sở để thu thập những thông tin có liên quan đến tình hình an ninh – quốc phòng ở những địa bàn trọng điểm, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; những thông tin có liên quan đến hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, các đối tượng chống đối chính trị và tình hình an ninh nông thôn, vùng biển, đảo; định hướng về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu, độc trên internet trong lực lượng vũ trang tỉnh. Bên cạnh đó, kịp thời trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan du lịch…; cán bộ, đảng viên có con kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

   Nhìn chung, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ BVCTNB giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan đã đạt nhiều kết quả. Các cơ quan phối hợp đã nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm, từng bước được thực hiện chủ động và đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BVCTNB nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là: cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và các hình thức phối hợp theo QCPH có lúc, có việc chưa được các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, quan hệ với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài chưa chặt chẽ. Việc nắm, trao đổi thông tin về cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống còn nhiều khó khăn, lúng túng; giải quyết các vấn đề phát sinh chưa kịp thời, còn mang tính chạy theo sự vụ, sự việc; còn hạn chế trong biện pháp phòng ngừa.

   Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, trong thời gian đến, các cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ BVCTNB cần thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

   - Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác BVCTNB. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan theo QCPH trong thực hiện công tác BVCTNB gắn với thực hiện có hiệu quả Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, nhân sự cấp ủy, công tác phát triển đảng viên, đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, quân nhân nhập ngũ...

   - Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

   - Tăng cường công tác nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, tình hình có liên quan đến dân tộc, tôn giáo; hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Chủ động, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta.

   - Chủ động và duy trì thường xuyên trao đổi thông tin, các vụ việc có liên quan đến công tác BVCTNB; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác BVCTNB các cấp có năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Đỗ Văn Tín
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK