Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

25.7.2018 - 17:40

Xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan nhà nước không chấp hành nghiêm quy định


Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và người có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước, trách nhiệm của người thực thi công vụ, phát huy vai trò giám sát của cơ quan, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ngày 12/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và rà soát điều chỉnh hàng năm; bố trí bộ phận chuyên môn, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện tốt việc tiếp nhận yêu cầu giải trình của cơ quan, tổ chức và công dân theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, thu thập, thông tin, tài liệu và thực hiện giải trình, công khai giải trình, quản lý hồ sơ giải trình theo quy định. Văn bản cũng nêu rõ trường hợp cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan nhà nước không chấp hành nghiêm quy định về thực hiện trách nhiệm giải trình thì tùy tính chất, mức độ mà kiến nghị xử lý theo quy định.

Duy Nghi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK