Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25.7.2018 - 17:39

Đội ngũ công nhân trong tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, đa dạng hơn trong cơ cấu ngành nghề theo đúng định hướng phát triển kinh tế của tỉnh; đời sống của công nhân được cải thiện rõ rệt


    Ngày 28/01/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; triển khai thực hiện Nghị quyết trên, ngày 17/4/2008 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) đã ban hành Chương trình hành động số 13-NQ/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Qua 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), dưới dự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và tổ chức công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai, tổ chức thực hiện đạt được nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Nổi rõ:

    Tính đến thời điểm mở Hội nghị tổng kết, toàn tỉnh hiện có 55.292 công nhân lao động đang làm việc ở 3.329 doanh nghiệp (so với năm 2008, tăng 2.594 doanh nghiệp và 31.145 công nhân lao động). Tổng số công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn là 1.424 (trong đó khối hành chính sự nghiệp là 1.145 và khối doanh nghiệp là 279); tổng số công nhân, viên chức, lao động (nơi có tổ chức Công đoàn) là 80.668 người/46.798 nữ và số đoàn viên công đoàn là 74.543 người/42.970 nữ. Qua các năm, các cấp, các ngành đã phối hợp với Công đoàn tổ chức 19.785 đợt tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật cho 450.294 lượt người; có 29.372 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 6.772 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn; 1.965 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được học tập nâng cao hiểu biết về chính trị, pháp luật; tạo điều kiện cho 105 cán bộ công đoàn chuyên trách, 8.354 cán bộ công đoàn không chuyên trách, 1.433 cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và 66 cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở trở lên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo Nghị quyết 4a/NQ, ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 9.996 lao động và đã đưa 633 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; số lao động qua đào tạo nghề có việc làm đạt tỷ lệ trên 70%,....

    Các chế độ, chính sách theo pháp luật về lao động được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; tiền lương và thu nhập của công nhân từng bước được cải thiện và được thể hiện rõ nét qua số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 4,6%/năm; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng bình quân 17,3%/năm; số người tham gia BHTN tăng bình quân 5,86%/năm và số người tham gia BHYT tăng bình quân 9,61%/năm, mức thu nhập bình quân chung trên 05 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 05 lần so với năm 2008. Các ngành chức năng đã tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các doanh nghiệp; qua đó đã chấn chỉnh, xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động và kịp thời vận động, hòa giải thành nhiều vụ tranh chấp lao động.

    Ngoài ra, để góp phần chăm lo chăm đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện các chính sách đảm bảo quyền, lợi ích của công nhân, người lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành, doanh nghiệp để triển khai nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa để chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động như: ký kết thỏa thuận hợp tác với 11 doanh nghiệp thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên”; vận động xây dựng 94 căn nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá trên 02 tỷ đồng; trao tặng hàng ngàn suất quà trong “Tháng công nhân”, chương trình “Tết sum vầy” hàng năm....

    Công tác xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong các loại hình doanh nghiệp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; theo đó, các cấp ủy đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ở những nơi có điều kiện; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đã thành lập. Đến nay, toàn tỉnh có 87 doanh nghiệp có tổ chức Đảng (tăng 26 doanh nghiệp so với năm 2008), chiếm 3,8% so với tổng số doanh nghiệp (87/3.329), với 2.899 đảng viên (tăng 1.235 đảng viên so với năm 2008), chiếm 5,24% tổng số công nhân); trong đó, có 64 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 1.165 đảng viên. Các đoàn thể chính trị - xã hội vận động thành lập 409 tổ chức cơ sở với 35.756 đoàn viên, hội viên. Qua 10 năm, tổ chức công đoàn các cấp đã giới thiệu 9.629 đoàn viên công đoàn ưu tú (trong đó có 319 công nhân lao động trực tiếp sản xuất) và đã kết nạp được 6.982 đảng viên mới (trong đó có 181 công nhân lao động trực tiếp sản xuất).

    Mặt dù đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng giai cấp công nhân, song một số chỉ tiêu, yêu cầu chưa đạt được kết, như: chỉ tiêu về xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng, vận động, động viên công nhân, người lao động tự học, tự rèn luyện để nâng cao năng suất lao động... chưa đáp ứng yêu cầu. Lực lượng công nhân tuy có bước phát triển song vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, ngành nghề; năng suất lao động còn thấp; lao động mang tính chất phổ thông còn nhiều; tình trạng vi phạm các chính sách, chế độ đối với công nhân, người lao động, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra....

    Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương và Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, ngoài 5 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành tập quan tâm, trung thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn các cấp thật sự vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới; tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, vận động, động viên công nhân, người lao động tự học, tự rèn luyện để nâng cao năng suất lao động...

Kim Đê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK