Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018

12.7.2018 - 15:22

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, các đoàn thể huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa (VIII), đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 xã.


6 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò là một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư nước ngoài. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giao đạt kết quả. Nổi rõ là:

- Tập trung tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; qua đó, đã cụ thể hóa thành kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đổi mới, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp  nhân dân thực hiện các hoạt động, phong trào tại địa phương, từ đó, ngày càng được đông đảo nhân dân đồng tình và hưởng ứng tham gia; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện….

- Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện tốt. Thường xuyên hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp vào các chương trình dự án phát triển dân sinh kinh tế ở địa phương; hướng dẫn các tôn giáo và tín đồ hoạt động tuân thủ đường hướng hành đạo đúng pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, qua đó, hoạt động của các tổ chức tôn giáo bảo đảm theo quy định của pháp luật, các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vẫn còn một số mặt hạn chế, đáng lưu ý là:

- Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao, chưa đa dạng, các hình thức tuyên truyền, vận động, thu hút tập hợp quần chúng trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sâu rộng.

- Công tác phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên có chuyển biến, nhưng có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ nên hiệu quả mang lại chưa cao.

- Chất lượng phong trào thi đua chưa đồng đều. Hoạt động của lực lượng cốt cán chính trị chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng còn nhiều hạn chế.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

- Chủ động rà soát, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo Quyết định số 649-QĐ/HU, ngày 20/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X); công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2018 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. tập trung lãnh đạo đại hội Mặt trận cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Phối hợp tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Tăng cường công tác phối hợp và tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (18/11).

- Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội.

- Chủ động nắm bắt kịp thời thông tin, tình hình, tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp ở địa phương. Phối hợp tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu trong tôn giáo theo định kỳ, hướng dẫn tổ chức các lễ hội của các tôn giáo. Thường xuyên giữ mối quan hệ tốt với chức sắc tôn giáo, phát huy vai trò các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác từ thiện xã hội. 

Huỳnh Vứng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK