Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Văn phòng Huyện ủy Hàm Tân đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy

12.7.2018 - 11:10

Bác Hồ đã dạy “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ, lãnh đạo nắm được tình hình; cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo giải quyết công việc không đúng; cán bộ văn phòng phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ gìn bí mật”.


Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua Văn phòng Huyện ủy Hàm Tân không ngừng đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ; trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào kết quả chung của địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, kế thừa truyền thống, lực lượng trẻ nhiệt huyết và năng động, tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên, công chức luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy phục vụ cấp ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những kết quả nổi bật mà Văn phòng Huyện ủy Hàm Tân được cấp ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đó là công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc kịp thời, chất lượng ngày càng được nâng lên; trong đó, chủ động tham mưu triển khai đầy đủ các nội dung theo chương trình công tác đề ra, cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các hoạt động thi đua yêu nước, hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị, các cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; kịp thời văn bản hóa các chủ trương của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Chất lượng công tác soạn thảo, biên tập và thẩm định văn bản tiếp tục được nâng cao. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu và văn bản đến và đi, quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác in sao tài liệu có nhiều tiến bộ, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, bảo đảm kỹ thuật, thể thức văn bản, không có trường hợp sai sót. Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy và các hoạt động quản lý hồ sơ đảng viên; triển khai cài đặt và sử dụng dịch vụ Chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ kịp thời và hiệu quả những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở... Ngoài công tác chuyên môn, Văn phòng Huyện ủy Hàm Tân còn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia, đóng góp tích cực cho các hoạt động phong trào của tỉnh, huyện; thực hiện tốt mô hình dân vận khéo của cơ quan hàng năm; xây dựng và hoàn thành mô hình, điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016 - 2018, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

Với phương châm "Cán bộ văn phòng cấp ủy giỏi một việc biết nhiều việc; làm hết việc chứ không hết giờ" tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy trong tình hình mới, Văn phòng Huyện ủy Hàm Tân đã đề ra các giải pháp, quán triệt, triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và yêu cầu thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới, đó là: (1) Tích cực nghiên cứu, phát huy tinh thần học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để phục vụ tốt công tác tham mưu tổng hợp. (2) Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phải tự xây dựng kế hoạch làm việc riêng của mình đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, đề xuất các biện pháp giải pháp kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác tham mưu tổng hợp nhằm giải quyết tốt các vấn đề có liên quan. (3) Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách nghiêm túc, đầy đủ, nhanh chóng và chính xác. (4) Xây dựng củng cố tổ chức, bộ máy của Văn phòng đảm bảo về tiêu chuẩn và số lượng theo quy định. Rà soát tính toán việc luân chuyển cán bộ chuyên viên tham mưu các mảng phụ trách của Văn phòng bảo đảm tính kế thừa, ổn định, phù hợp trình độ, năng lực, sở trường và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. (5) Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (6) Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, công chức, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tham gia tốt các hoạt động phong trào; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong nội bộ là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh tổng hợp để Văn phòng Huyện ủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK