Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Tổ chức trên 500 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020

6.7.2018 - 15:46

     Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã tổ chức được 501 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự cho 74.105 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện


     Xác định vai trò quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong tiến trình cách mạng; trong thời gian qua, Huyện ủy Đức Linh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nội dung và hình thức tiếp tục có bước đổi mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã tổ chức được 501 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự cho 74.105 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện. Trong đó, có 59.194/62.140 lượt đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 95,25%. Chế độ thông tin định kỳ về tình hình thời sự, những vấn đề nổi lên được duy trì, đảm bảo truyền tải kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những thông tin, sự kiện mang tính thời sự đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương và của các ngành... tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội luôn được coi trọng và từng bước đi vào nền nếp, kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà xã hội quan tâm.

     Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được quan tâm chỉ đạo, chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức được 38 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.113 cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được chú trọng; thực hiện tốt việc đăng ký “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” của người đứng đầu; từ đó tạo được sự lan tỏa sâu rộng, chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành trong huyện đã được bồi dưỡng, nâng lên về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự phát triển của địa phương.

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK