Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng

5.7.2018 - 7:32

Phát huy bài học kinh nghiệm từ truyền thống lịch sử của ông cha ta và từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam đó là “Lấy dân làm gốc”. Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nếu không xuất phát từ lợi ích của nhân dân, thì các chủ trương, chính sách sẽ không được nhân dân ủng hộ và thực hiện. Ngược lại, khi hết lòng vì nhân dân, thì luôn được dân đồng tình, ủng hộ.


Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Thuận hoàn thành trước tiến độ so với yêu cầu (Hình: Nguồn Internet)

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận của chính quyền có nhiều chuyển biến rõ hơn, cả trong triển khai và tổ chức thực hiện, chăm lo và phục vụ nhân dân tốt hơn. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có sự đổi mới dần về nội dung và phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở hơn; từng bước thể hiện được vai trò, vị trí trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh, nhất là các phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, thi đua làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ, thực hiện mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A, dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết… qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kết quả công tác dân vận thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; lòng tin của nhân dân đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các cấp được nâng lên. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên nhân dân đồng thuận đóng góp kinh phí, đóng góp ngày công, hiến đất, bàn giao mặt bằng... để triển khai thực hiện công trình, dự án phục vụ dân sinh, phúc lợi xã hội.

Để tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận; phải quán triệt rõ dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang phải có trách nhiệm làm tốt công tác dân vận. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; xây dựng đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những cá nhân tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc cho người dân; xây dựng phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực sự gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng ven biển; tăng cường đối thoại, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy trình công tác dân vận trong thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Chủ động ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, sự bình yên của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phải năng động, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp quần chúng vào tổ chức một cách tự nguyện và tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhất là nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân để báo cáo, kiến nghị, đề xuất giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; tuyên truyền, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước; chú ý quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể nói riêng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có đạo đức cách mạng trong sáng, gần dân, sát dân, hiểu dân, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, được nhân dân tin yêu, có đủ năng lực và uy tín để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong tình hình hiện nay.

 

TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK