Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tánh Linh

4.7.2018 - 11:19

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tánh Linh, qua kiểm tra đã đánh giá:


Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm tổ chức quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo cơ sở tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng, ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 khá kịp thời, có chú trọng bám sát yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có chú ý công tác xây dựng Đảng. Đã tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình đã đề ra; ban hành Quy chế và nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; kịp thời cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và các tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện khá tốt việc tổng kết và chấp hành chế độ báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định và chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên. Đã chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, các ban của Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ trì phối hợp với các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tham mưu xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời, có đề ra thời gian tiến hành từng cuộc kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng khá toàn diện, đạt được kết quả nhất định, cụ thể: Các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, bám sát nội dung đã đề ra; quan tâm kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy; nắm bắt, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại, những tổ chức đảng có vấn đề nổi cộm; tham mưu, đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đúng phương hướng, cơ bản đúng phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng, giúp cấp ủy đánh giá sát, đúng tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở; có theo dõi, chỉ đạo việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém qua công tác kiểm tra; quan tâm củng cố, kiện toàn thành viên ủy ban kiểm tra cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra một số tồn tại đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tánh Linh tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Nguyễn Thị Ngọc Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK