Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

Huyện Hàm Thuận Nam: Phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” được thể hiện ngày càng có hiệu quả

1.7.2018 - 10:5

Trong 05 năm qua, thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; các cấp, các ngành và các địa phương đã tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện. Qua công tác triển khai cho thấy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện, hệ thống chính trị được ổn định, vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng lên, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân được tăng cường và củng cố.


Trong công tác xây dựng Đảng: các cấp ủy, chính quyền có nhiều cố gắng để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; trọng tâm là khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; quan tâm rà soát nhằm tiếp tục đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của ngành, địa phương mình. Các địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo thực hiện khá tốt những việc cần làm ngay, nêu rõ từng công việc cụ thể, phân công thực hiện và quy định thời gian hoàn thành; quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết các vụ việc tiêu cực, tồn đọng; từ đó tạo được niềm tin, đồng tình, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác phát triển đảng viên được cọi trọng cả về chất lượng và số lượng, từ năm 2013 đến 2017 số lượng đảng viên từ 1596 đến nay 2070, tăng 129,49%; kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên luôn thể hiện tính nghiêm túc trong từng cấp ủy, chi bộ; nội dung, hình thức sinh hoạt đảng ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu.

Công tác dân vận của chính quyền: Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức; qua đó việc lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ trở thành tác phong và việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND được tổ chức theo đúng Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri được đại biểu HĐND tổng hợp đầy đủ, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến UBND các cấp xem xét, giải quyết. Ủy ban nhân dân các cấp đã đề ra các giải pháp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng đến những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản suất, sinh hoạt của nhân dân như: giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân; công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với nước và các hoạt động từ thiện, cứu trợ xã hội được huyện hết sức quan tâm, triển khai kịp thời có hiệu quả.

Đối công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND các cấp đã tập trung chỉ đạo và thực hiện việc cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện liên thông giữa các cơ quan trong cùng cấp hành chính và giữa các cấp hành chính nhằm công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính với các hình thức thiết thực và thích hợp; qua đó tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp hoạt động. Công tác kiểm tra thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; quá trình thực hiện luôn cập nhật, chỉnh lý các thủ tục, trình tự giải quyết hồ sơ hành chính theo đúng quy định; hiện nay, tổng số thủ tục được rà soát: 440 (cấp huyện: 330, cấp xã: 110); đăng ký 66 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (mức độ 3: 30; mức độ 4: 36). Công tác kiểm tra và tiếp dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được coi trọng; các địa phượng từng bước đổi mới công tác tiếp dân, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đến nhân dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể tham gia giám sát trong quá trình thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; duy trì tốt công tác tổ chức quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và ngày truyền thống của các đoàn thể, hội quần chúng…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang ý nghĩa thiết thực.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “dân vận khéo” trên các lĩnh vực được đẩy mạnh và hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân như: Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,... gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng tổ chức và từng địa bàn dân cư với mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực; qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo, nhiều điển hình tiêu biểu, tiên tiến qua thực hiện phong trào…. Các phong trào tại xã, thị trấn triển khai xây dựng như “An toàn giao thông” mỗi xã 01 thôn, “phòng chống tội phạm” ở các thôn; “bảo vệ môi trường”…. Qua đó, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện quyền giám sát của nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội huyện chú trọng; trong 05 năm, các đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện 31 cuộc giám sát; thông qua nội dung giám sát đã được các đơn vị phản ánh đến cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, cấp ủy các cơ sở chỉ đạo cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của mình tiến hành 175 cuộc giám sát; nội dung thực hiện chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như chính sách cho người nghèo, cho đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện bảo hiểm y tế, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạo đức công vụ, cải cách hành chính….

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết, vẫn còn một số vấn đề nổi lên và cần phải quan tâm như tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; tình trạng thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, phân bón giả; giá cả hàng hóa phục vụ sản xuất, chăn nuôi tăng cao; thời tiết không thuận lợi; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội như trộm cắp, ma túy… còn diễn ra, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện công tác dân vận. Để thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới; các cấp, các ngành và địa phương cần thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức, quán triệt học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên, viên chức và quần chúng nhân dân đối với việc thực hiện công tác dân vận; gắn việc thực hiện công tác dân vận với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chú ý việc xây dựng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Các cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc theo phương châm“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác dân vận. Thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đa dạng hóa nâng cao chất lượng hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, tăng cường sự đồng thuận và phối hợp có hiệu quả trong các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các đường lối chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là công tác thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và cấp xã; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; niên yết công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc và khiếu nại, tố cáo trong nhân dân./.

Ngọc Tưởng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK