Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả hoạt động của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy qua nữa nhiệm kỳ triển khai thực Nghị quyết Đại hội 2015 -2020

30.6.2018 - 18:58

Trong giai đoạn đầu khi mới thành lập, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối, sự đoàn kết, thống nhất và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội các cấp và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hàng năm luôn được chi bộ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Hàng năm, trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm cũng như nhiệm vụ đột xuất được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương giao, Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công cụ thể đến các phòng chuyên môn, đảng viên để thực hiện. Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước và đăng ký thi đua với Khối Thi đua 6. Theo đó, đã lãnh đạo đảng viên ra sức phấn đấu hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Trong công tác cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân. 

Tất cả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch cũng như các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đều được Chi ủy phối hợp với lãnh đạo Ban quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ đến toàn thể các bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, sau mỗi đợt học tập Nghị quyết tất cả đều viết thu hoạch, cá nhân người đứng đầu xây dựng kế hoạch hành động và Chi bộ, cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII luôn được Chi ủy và lãnh đạo cơ quan chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; hàng năm đều xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và báo cáo kết quả theo quy định. Lãnh đạo đảng viên xây dựng cơ quan hàng năm luôn đạt “Chuẩn văn hóa”, “Chuẩn an toàn về an ninh trật tự”, các đoàn thể được đoàn cấp trên công nhận vững mạnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ tài sản của Nhà nước; cử đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện tự vệ và sẵn sàng trực chiến đấu trong các đợt cao điểm theo chỉ đạo của cấp trên.

Ngoài ra, Chi ủy cũng đã thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan tìm hiểu, nắm bắt động viên tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; nhắc nhở mọi người giữ gìn phẩm chất, gương mẫu rèn luyện đạo đức lối sống, chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, qua công tác tự kiểm tra, liên hệ, đến nay 17/17 đảng viên chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có trường hợp cán bộ, công chức, đảng viên cơ quan vi phạm các quy định của pháp luật, các chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy. Tất cả, cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 12-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

Bên cạnh đó, công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở luôn được Chi ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó, Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XII) theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Hàng năm, nhân ngày truyền thống công tác dân vận (15/10), Cấp ủy đã phối hợp với Thủ trưởng và các đoàn thể cơ quan tổ chức sinh hoạt để ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức, trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Với những kết quả nêu trên, trong 2 năm 2016 và 2017, Chi bộ được Đảng ủy Khối xếp loại tổ chức Đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”; Đảng viên xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; công tác phát triển Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK