Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 - 2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

29.6.2018 - 15:55

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức triển khai Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kết luận của Huyện ủy (khóa IX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 - 2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, dưới sự chủ trì của đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Di - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện và các đồng chí Huyện ủy viên (khóa XI), Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


        Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện, các ngành, các cấp trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đã tập trung tích cực ban hành các văn bản cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo. Các ngành, các xã đã bám sát triển khai nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nên kết quả đã có nhiều chuyển biến. Kinh tế nông nghiệp duy trì được mức tăng trưởng. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đạt kết quả bước đầu; tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp được chú ý, hình thành một số mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia tăng năng suất, chất lượng một số cây trồng chủ lực, lợi thế, hiệu quả sử dụng đất được nâng lên; trồng và bảo vệ rừng được quan tâm, nhiều dự án lâm nghiệp được triển khai theo hướng bền vững; công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được triển khai tích cực. Đời sống của nông dân tiếp tục được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch tích cực, chất lượng nguồn nhân lực nông thôn từng bước nâng lên. Xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, toàn diện, hệ thống tiêu chí nông thôn mới cấp xã đạt khá so mục tiêu đề ra đến năm 2017; bộ mặt nông thôn chuyển biến căn bản, ngày càng khởi sắc. Các phong trào thi đua được phát triển sâu, rộng và được nâng cao về chất, kịp thời động viên, khuyến khích và từng bước hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần, giảm nghèo và tăng hộ khá giàu; công tác đào tạo  nghề được quan tâm thực hiện có kết quả. 

        Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp còn thiếu vững chắc; tái cơ cấu nông nghiệp còn lúng túng, tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ; các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông, lâm sản còn rất yếu; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp còn chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn còn thiếu, nhiều công trình trọng điểm, bức xúc triển khai chậm, hệ thống hạ tầng nông thôn tại các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn nặng về hình thức, chưa thật sự chú trọng chất lượng và tính bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn có cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với mặt bằng tổng thể, còn có sự chênh lệch trong nội bộ nông dân giữa vùng đồng bằng với vùng cao, vùng sâu, giữa nông thôn với thành thị, giữa các cộng đồng dân tộc trong huyện.

        Về nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tập trung rà soát các hạn chế, thiếu sót trong 10 năm qua và xây dựng các chương trình, kế hoạch để khắc phục một cách cụ thể. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và các chương trình hành động, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) gắn với rà soát, bổ sung các giải pháp để lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện. Dồn sức lãnh đạo thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, giảm dần sản xuất theo truyền thống hướng mạnh đến mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là chú trọng hàm lượng giá trị kỹ thuật, công nghệ trong sản phẩm và xây dựng thương hiệu, quyền bảo hộ về sản phẩm. Từng bước giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Quan tâm chăm lo tốt đời sống nông dân đi đôi với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, các dịch vụ công thiết yếu. Quan tâm đầu tư, khai thác, phát huy các thiết chế văn hóa phục vụ và đáp ứng tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ở nông thôn. Huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng công tác thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp chế biến, phụ trợ cho nông nghiệp./.

Như Cấm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK