Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2018

29.6.2018 - 15:17

Thực hiện quy chế làm việc, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo.


       Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, chỉ đạo tổ chức tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm cụ thể hóa triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện; rà soát, củng cố, sửa đổi bổ sung thành viên,  quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Duy trì công khai các thủ tục hành chính theo quy định và lịch tiếp dân định kỳ. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề tồn đọng, bức xúc. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được hưởng ứng tích cực mang lại kết quả cao; nhân dân tích cực thực hiện dân chủ trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.       

       Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QCDC năm 2018 ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm. Ban chỉ đạo một số cơ sở chưa kịp thời rà soát bổ sung quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ từng thành viên, thực hiện chế độ hội họp theo quy chế chưa nghiêm túc; việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của địa phương còn chậm. Việc thực hiện quy chế dân chủ theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt còn hạn chế, nhất là trong các đơn vị sự nghiệp, trường học. Công tác phối hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật chưa phong phú về hình thức, hiệu quả chưa cao. Chỉ đạo thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) còn hạn chế, nhất là trong các đơn vị trường học. Công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên Ban chỉ đạo hai cấp có lúc chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ.

        Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kiểm tra QCDC của tỉnh; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thông báo kết luận kết quả kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018 theo quyết định, kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện. Từng thành viên trên cơ sở địa bàn được phân công phụ trách phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá kết quả hoạt động cơ quan, đơn vị trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các cấp ủy cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung QCDC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của từng loại hình. Trong đó, cấp ủy các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo các chi bộ trường học triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Quan tâm củng cố Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công khai các nội dung theo quy định./.  

Hoàng Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK