Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả quan trọng

26.6.2018 - 15:48

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được quan tâm đúng mức. 


Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 từng bước đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước được thực hiện tốt. Công tác nắm bắt tâm trạng và dư luận xã hội duy trì tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được tăng cường.

Công tác luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ và sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được tăng cường; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rà soát quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; khẩn trương khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm đúng mức. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện việc bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; dự kiến bố trí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đã ban hành một số đề án về hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện, hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; đã tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 đã đề ra; các cấp ủy, tổ chức đảng đã xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đúng theo quy định. Đang chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết kịp thời các đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh; việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chuẩn bị đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng thực hiện các phong trào hành động cách mạng của địa phương và các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội được quan tâm; từng bước phát huy vai trò, động lực to lớn trong nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt kết quả, chưa xảy ra trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, cần quan tâm lãnh đạo khắc phục: Công tác tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch, chỉ thị của Đảng có việc chưa cụ thể. Công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào của địa phương chưa có nhiều đổi mới.

Trên cơ sở đó, Huyện ủy Phú Quý đã ban hành Kết luận số 200-KL/HU để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2018 qua một số nhiệm vụ, giải pháp sau. Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng cấp trên và của cấp mình bảo đảm thực chất, sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm bắt, giải quyết và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và các chế độ có liên quan.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, xây dựng đoàn kết trong Đảng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) gắn với sắp xếp bố trí cán bộ huyện, xã theo hướng phát huy năng lực, sở trường và chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và xây dựng phong cách, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình hiện nay. Đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên đi vào thực chất, gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 15-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X), gắn với tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào chiều sâu. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; chú ý kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm tham nhũng, lãng phí, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. 

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; làm tốt công tác tập hợp đoàn viên, hội viên và phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia giải quyết những vấn đề nội cộm, bức xúc ở cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đi vào thực chất.


 

Kỳ An
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK