Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận trong quý II năm 2018

25.6.2018 - 14:51

Công tác phòng, chống tham nhũng trong quý II năm 2018 của cơ quan tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, theo đúng quy định. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao và chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.


   Lãnh đạo Ban tiếp tục phối hợp với Chi ủy, Ban Chấp hành công đoàn quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp định kỳ của cơ quan, qua mạng Lotus Notes. Qua quán triệt, đã góp phần nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan về tham nhũng, về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia chủ động trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa và tạo thành thói quen phòng, chống tham nhũng trong thực thi nhiệm vụ cũng như trong đời sống của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

   Thực hiện Kết luận số 470-KL/TU ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Lãnh đạo Ban phối hợp với cấp ủy Chi bộ xây dựng Kế hoạch số 43-KH/BTCTU, ngày 29/3/2018 để triển khai thực hiện. Trong đó, đề ra 3 mục đích, yêu cầu: Thứ nhất, công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác giám sát để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi tham nhũng, tiêu cực; kịp thời động viên, cổ vũ gương điển hình về thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, đã đề ra những nội dung thực hiện cụ thể về công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và những giải pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng trong cơ quan.

   Việc mua sắm trang thiết bị, tài sản luôn thực hiện đúng theo quy định hiện hành, công khai thông báo giá và thông số kỹ thuật của thiết bị. Ban thanh tra nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính của cơ quan chặt chẽ, hàng quý đều báo cáo công khai tài chính; định kỳ kiểm quỹ tiền mặt. Vai trò giám sát của cán bộ, công chức đối với công tác tài chính của cơ quan tiếp tục được quan tâm thông qua quy định, quy chế về chi tiêu nội bộ, mua sắm, công khai minh bạch, quản lý tài sản công nhằm ngăn ngừa các biểu hiện, hành vi tham nhũng. Trong quý II/2018, cơ quan không có cán bộ, đảng viên có dấu hiệu hoặc hành vi liên quan đến tham nhũng./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK