Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

Phan thiết: 6 tháng đầu năm 2018 vận động trên 3 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”.

22.6.2018 - 11:0

6 tháng đầu năm 2018, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã có nhiều cố gắng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn...Nhờ đó tổng quỹ vận động 6 tháng năm 2018 là: 5.731.349.000 đồng. 


Trong đó vận động mới: 3.322.214 000 đồng đạt 87,2% kế hoạch năm. Qua đó đã trao Học bổng TBCEĐT: 403 suất với số tiền: 504.550. 000 đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo: 3.809 suất với số tiền: 1.309.437 000 đồng. Khen thưởng học sinh: 12.177 suất với số tiền: 1.191.037.000 đồng. Hỗ trợ giáo viên: 282 suất với số tiền: 72.100.000 đồng. Chi sửa chữa trường lớp: 37.730. 000 đồng. Cùng vởi đó, Hội khuyến học còn tập trung xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập. Trong 6 tháng năm 2018 đã phát triển mới 1093 hội viên; đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 23.131 hội viên, đạt tỷ lệ 8,42% so với dân số. Phối hợp với lãnh đạo các phường, xã củng cố, kiện toàn một số tổ chức Hội còn thiếu chức danh chủ chốt, các tổ chức hoạt động chưa hiệu quả. Về cơ bản đến nay, Hội khuyến học các phường, xã đã đủ các chức danh chuyên trách theo qui định. Đến nay, có 18/18 phường, xã đã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký: 36 350 hộ, đạt 118,2% kế hoạch năm và tăng 52% so cùng kỳ; có 119/131 khu phố, thôn; 79 đơn vị; 2 dòng họ đăng ký xây dựng khu phố, thôn, dòng họ, đơn vị học tập. Các TTHTCĐ đã mở được 112 lớp, tăng 18 lớp so với cùng kỳ và có 8.311/6 773 lượt hội viên tham gia học tập, tăng 1.538 lượt người, đạt 46,2% Kế hoạch năm.

Thời gian còn lại của năm 2018, Hội khuyến học thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, để từ đó động viên mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức kinh tế, xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do địa phương phát động. Rà soát củng cố tổ chức hội ở cơ sở nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả, gắn với tiếp tục tuyên truyền phát triển hội viên phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng các mô hình hiếu học năm 2018, gắn với chuẩn bị tổng kết 3 năm triển khai nhân rộng mô hình xây dựng “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Hội khuyến học. Tiếp tục triển khai đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” theo tinh thần thông tư số: 44-TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Tiếp tục “Đẩy mạnh cuộc vận động tiếp bước cho em đến trường”. Thường trực Hội khuyến học các phường, xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt cuộc vận động nhằm có điều kiện xét cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” theo chỉ tiêu kế hoạch đã ký kết ngay từ đầu năm./.

Lương Minh châu – Hội khuyến học phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK