Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Một số kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

16.6.2018 - 11:11

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.


          Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời việc phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối. Trong 6 tháng đầu năm, đã kịp thời tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở quán triệt, phổ biến các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và cấp ủy cấp trên như: Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn một số điều trong Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng...

          Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ, các Ban Đảng uỷ phụ trách từng đợt kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; đồng thời, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối, các ban của Đảng ủy và 100% cơ sở đảng xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát ở cấp mình để tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định bổ sung các mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng dùng cho cơ sở.

          Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đã ban hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tiến hành 2 đợt kiểm tra đối với 37 tổ chức đảng. Các tổ chức đảng ở cơ sở tổ chức kiểm tra thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ, các báo cáo; một số đảng uỷ cơ sở, chi bộ đã tiến hành kiểm tra định kỳ đối với các chi bộ và đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Nội dung chủ yếu tập trung vào kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy khối về đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2017; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Đảng ủy Khối về thực hiện các Nghị quyết nêu trên, Quy định số 102 -QĐ/TW ngày 15/ 11/ 2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, Quy định số 109 -QĐ/TW ngày 03/ 01/ 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, quần chúng năm 2018…

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý thông qua các báo cáo, hội nghị, các cuộc họp giao ban và thực hiện việc tham dự sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ, đảng ủy cơ sở. Một trong những điểm mới để tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện chủ trương tăng cường tham dự sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy ơ cơ sở đối với các đồng chí cán bộ chuyên trách của Đảng ủy, có thông báo cụ thể các cá nhân trong Thường trực Đảng ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách của Đảng ủy tham dự sinh hoạt định kỳ tại một số đảng ủy, chi bộ; qua thực hiện giúp cho việc nhận xét, đánh giá đúng tình hình, chất lượng sinh hoạt đảng, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, giúp cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót để năng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ Khối. Các chi, đảng bộ cơ sở cũng giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ và các báo cáo của chi bộ trực thuộc; một số đảng uỷ cơ sở, chi bộ đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với các chi bộ và đảng viên thuộc phạm vi quản lý.

          Hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên đều chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và giữ gìn đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; có ý thức chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm trước. Việc xem xét thi hành kỷ luật ở cơ sở thực hiện kịp thời, đảm bảo nguyên tắc kỷ luật của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm toàn Đảng bộ có 4 đảng viên bị thi hành kỷ luật (chiếm 0,14 %; trong đó: khiển trách 3 đồng chí, cảnh cáo 1 đồng chí; có 2 đồng chí do Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kỷ luật, 2 đồng chí do chi bộ kỷ luật); Nội dung vi phạm dẫn đến phải xử lý kỷ luật là do thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành cơ quan, để xảy ra sai phạm trong công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính trong cơ quan; vi phạm Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác tài chính, vi phạm kỷ luật phát ngôn.

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Khối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã giám sát chuyên đề đối với 4 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và 4 đồng chí là chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở về thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tiếp nhận và tham mưu xử lý kịp thời 14 đơn, thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo, không có tồn đọng; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng kết hợp xem xét, xử lý vi phạm kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên thuộc chi bộ cơ sở theo quy định của Đảng, qua xem xét đã quyết định giảm hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo xuống mức khiển trách. Đồng thời, tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, các đơn vị có đảng viên vi phạm để kịp thời chỉ đạo xử lý và các công việc khác do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

          Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở khi có sự thay đổi. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chuẩn y việc bổ sung 3 chủ nhiệm, 5 phó chủ nhiệm và 1 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạn chế, thiếu sót như: Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát cho thấy việc tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng năm 2017 chưa đảm bảo hướng dẫn của cấp trên; việc viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XII) hoặc viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của đảng viên và một số bản đăng ký cá nhân tự giác làm theo có nội dung giống nhau; chậm tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng theo kế hoạch đã đề ra. Một số chi bộ (nhất là chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa thật sự đầu tư, nghiên cứu các quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp trên nên việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có nơi vẫn chưa sát, đúng về nội dung, chủ thể, đối tượng kiểm tra, giám sát; khi tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề chưa đầy đủ quy trình, chậm tiến độ so với kế hoạch đầu năm; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu của cấp trên...

          Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

          Một là, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          Hai là, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2018; chỉ đạo các ban của Đảng ủy tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

          Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Đảng; tập trung giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại theo đúng quy trình, thời gian quy định.

          Bốn là, tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tọa đàm trao đổi về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra.

          Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng./.

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK