Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý

14.6.2018 - 14:12

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý.


Qua kiểm tra cho thấy, năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý đã chủ động chủ trì phối hợp với các ban của Huyện uỷ, Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đến các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn huyện và các chi, đảng bộ cơ sở; kịp thời tham mưu xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ động xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy. Quan tâm đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đã chủ động trong việc tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Quan tâm cũng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý lưu ý một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới./.  

Phạm Thị Minh Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK