Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố bước đầu phát huy hiệu quả hoạt động

29.1.2018 - 13:52

     Thực hiện Thông báo số 93-TB/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nhân rộng mô hình Ban Tuyên giáo - Dân vận trên địa bàn toàn tỉnh kể từ năm 2017 và Hướng dẫn liên tịch số 32-HDLT/TG-TC-DV, ngày 22/3/2017 của Ban Tuyên giáo - Ban Tổ chức - Ban Dân vận Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Linh đã ban hành Công văn số 220-CV/BTGHU, ngày 12/4/2017 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã, trong đó đã triển khai mô hình Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố.


     Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố được thành lập ở 84/84 thôn, khu phố được trong toàn huyện với tổng số 252 thành viên. Tổ trưởng do đồng chí bí thư chi bộ kiêm nhiệm, các thành viên là Trưởng thôn, khu phố và Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố. Sau khi có quyết định thành lập, các Tổ Tuyên giáo - Dân vận đã xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ và bí thư chi bộ.

     Qua một năm hoạt động, Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố bước đạt phát huy hiệu quả; thực hiện công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ở địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương trên địa bàn dân cư, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

     Tuy nhiên, Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, điều kiện làm việc còn khó khăn, trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa được bồi dưỡng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chưa bố trí được nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động; bên cạnh đó, tác động của nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng nhất định đến sự nhiệt tình, tâm huyết và tinh thần công tác của cán bộ làm công tác tuyên giáo - dân vận ở cơ sở.

Để tiếp tục phát huy hiệu qủa hoạt động của Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố, cấp ủy các xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giúp cho Tổ uyên giáo - Dân vận đi vào hoạt động có chiều sâu và mang lại hiệu qủa thiết thực. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tuyên giáo - Dân vận gắn với việc nâng cao chất lượng của cả hệ thống chính trị. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo - dân vận cho đội ngũ cán bộ của Tổ Tuyên giáo - Dân vận các thôn, khu phố./.

Cao Minh Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK