Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

5.6.2018 - 10:30

     Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Huyện ủy Đức Linh đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 04/9/2013 để triển khai thực hiện; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện. Qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến rõ nét về thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thường xuyên gắn bó, tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nhân dân tin tưởng bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị về các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền; từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.


      Quá trình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ở Đức Linh đã gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức cán bộ, làm cho tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

     Các cấp chính quyền quan tâm triển khai thực hiện cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh có liên quan đến công tác dân vận, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, nhà nước đối với công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong huyện đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, có ý thức kính trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. UBND huyện thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, cụ thể hóa thành các chính sách hợp lòng dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra và đôn đốc việc xây dựng 02 thị trấn Võ Xu, Đức Tài đến năm 2020 đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác cải cách hành chính được chú trọng; thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”; chất lượng hoạt động của bộ phận nhận và trả kết quả ngày càng được nâng cao, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, hạn chế thấp nhất hồ sơ tồn hoặc trễ hẹn, bình quân hàng năm giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 90%. Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, ban, ngành của huyện duy trì tốt công tác tiếp dân. Từ năm 2014 đến nay, lãnh đạo UBND huyện đã tiếp gần 700 lượt công dân; UBND các xã, thị trấn tiếp hơn 3.000 lượt công dân. Gắn với công tác tiếp dân, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, ban, ngành của huyện đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định; qua đó, giải quyết kịp thời những khiếu nại, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng nòng cốt chính trị và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có nhiều cố gắng tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững...

     Các phong trào thi đua và các cuộc vận động do hệ thống chính trị huyện tổ chức, phát động, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 45 tập thể và 69 cá nhân; đảng ủy các xã, thị trấn biểu dương, khen thưởng 53 tập thể, 296 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

     Từ kết quả các phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị của huyện, mang lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 giảm còn 4,47%, giải quyết việc làm hàng năm cho trên 4.000 lao động; những khó khăn, bức xúc ở cơ sở được quan tâm giải quyết kịp thời hơn, quốc phòng - an ninh được giữ vững, từ đó góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền một số nơi còn hạn chế, chưa chủ động và thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa theo kịp với thực tiễn cuộc sống; công tác dân vận cấp cơ sở chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhiều mô hình “Dân vận khéo” chưa được phát huy, nhân rộng.

     Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ở huyện Đức Linh, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

     Một là, nơi nào cấp ủy có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, có đánh giá, nhận xét và kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và thành viên, thì nơi đó thực hiện có nề nếp, bảo đảm các nội dung quy định và đem lại hiệu quả thiết thực.

     Hai là, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phải có kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất nhằm hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác vận động nhân dân triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện; đồng thời, xem kết quả thực hiện công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng của việc đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

     Ba là, phải kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những mô hình tốt, hiệu quả, có thành tích xuất sắc; nghiêm khắc phê bình, kỷ luật những tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm công tác dân vận của Đảng.

Cao Minh Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK