Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÁC NĂM 2018

4.6.2018 - 9:10

Nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN trong tình hình mới. Vừa qua, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đồng chí là tự vệ các trường học đóng trên địa bàn huyện thuộc đối tượng khác năm 2018. 


Trong thời gian học tập các học viên sẽ được tìm hiểu các nội dung chính về: Xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phòng chóng chiến lược " Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch với Việt Nam; Nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Dảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trân an ninh nhân dân.

Cuối khóa học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2017.

Minh Tuấn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK