Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Lấy ý kiến góp ý về Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI

28.5.2018 - 16:47

Để phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành trong quá trình quyết định một số nội dung công việc của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, cụ thể như sau:


1- Về nội dung góp ý: Cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và đối chiếu với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở để tham gia nhiều ý kiến xác đáng, sâu sắc; trong đó lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau:

1.1/ Về tình hình, kết quả:

(1) Đánh giá tổng quát: “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, bên cạnh thuận lợi cơ bản, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc tác động, nhất là thời tiết diễn biến thất thường, giá cả nông sản thiếu ổn định...đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đạt kết quả tương đối toàn diện, một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt hoặc ở mức cao so với kế hoạch đến năm 2020, tình hình các mặt huyện nhà giữ được ổn định, một số mặt có chuyển biến tích cực” là đã phù hợp chưa? cần điều chỉnh, bổ sung thế nào?

(2) Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp (kết quả nổi bật và chuyển biến tiến bộ; khuyết điểm, hạn chế nổi lên) đã đầy đủ, xác đúng chưa? từ thực tế ở huyện nên thêm, bớt nội dung nào?

(3) Đánh giá chung về những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân đã phù hợp chưa? cần chỉnh sửa thế nào?

1.2/ Nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung đến cuối nhiệm kỳ XI:

(1) Yêu cầu chung nêu: “Phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm, yếu kém vừa qua; tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết...của Trung ương, Tỉnh ủy đi đôi với phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI với kết quả cao nhất” đã bảo đảm tính toàn diện và sát với thực tế tình hình của huyện chưa? nên điều chỉnh, bổ sung thế nào cho phù hợp?

(2) Dự thảo đề cập: “Tiếp tục triển khai quyết liệt 04 nhiệm vụ trọng tâm và 17 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung 03 khâu đột phá theo nghị quyết đại hội”; trong đó tập trung 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và liều lượng, bố cục của từng giải pháp đã phù hợp chưa? cần thêm, bớt vấn đề gì nữa?

* Ngoài những nội dung trên, nếu phát hiện những vấn đề còn thiếu hoặc không phù hợp, đề nghị các đồng chí tiếp tục góp ý nhằm bảo đảm tính đầy đủ, xác đúng của Báo cáo khi trình ra hội nghị sắp tới.

2- Đối tượng lấy ý kiến và cách thức góp ý:

Tổ chức cuộc họp 1Thường trực HĐND huyện, 2UBND huyện, 3tập thể lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy, 4Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, 5Ban Chấp hành các đoàn thể huyện, 6đảng ủy cơ sở (hoặc chi bộ cơ sở) để thảo luận, góp ý cụ thể và tổng hợp, báo cáo kết quả (bằng văn bản) về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) chậm nhất ngày 12/6/2018.

* Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ thời gian nêu trên.

Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai công văn này và tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý./.

Kèm theo file.

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK