Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân, tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cơ sở năm 2018

27.5.2018 - 19:3

Sáng ngày 24/5, Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Tân tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở cho 77 học viên là cán bộ Mặt trận các xã, thị trấn trong toàn huyện


(Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thanh- HUV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khai mạc lớp học)

Sau 2 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng CSVN; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vĩ đại; Những vấn đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; một số nội dung hoạt động chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở hiện nay. Bên cạnh đó, các học viên còn được tìm hiểu chuyên đề về phương pháp vận động quần chúng; MTTQVN trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Qua lớp tập huấn, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở kiên định về lập trường tư tưởng chính trị, thực hiện tốt nghiệp vụ công tác Mặt trận và vận dụng hiệu quả những quan điểm đường lối của Đảng vào thực tế địa phương.

Trà Thị Thanh Hoa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK