Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 1257-CV/TU, ngày 25/5/2018 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại hội nghị sơ kết Kế hoạch số 82-KH/TU của Thị ủy

25.5.2018 - 15:36

Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 82 KH/TU của Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới


Để làm rõ hơn kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới thời gian qua, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, các chi, đảng bộ trực thuộc trên cơ sở kết quả triển khai, thực hiện và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị. Riêng các cơ quan, đơn vị có tên dưới đây chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận với các nội dung gợi ý như sau:

1. Ủy ban nhân dân thị xã: Kết quả chỉ đạo, quản lý nhà nước trong công tác dân vận chính quyền trên lĩnh vực thực hiện cải cách hành chính; thực hiện cơ chế  "một cửa” và "một cửa liên thông”. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã: Công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Đoàn thanh niên thị xã: Kết quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, nhất là cơ sở đoàn, chi đoàn thôn, khu phố.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã: Công tác vận động, tuyên truyền hội viên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác vận động, tuyên truyền hội viên thực hiện các nội dung bức xúc, bức xúc nổi cộm được Thị ủy chỉ đạo.

5. Hội Cựu chiến binh thị xã: Kết quả xây dựng mô hình trên các lĩnh vực trong tổ chức hội, nhất là mô hình trên lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống ma túy, vệ sinh môi trường.

6. Đảng ủy phường Tân An: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

7. Đảng ủy xã Tân phước: Đánh giá kết quả công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; qua đó huy động sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong thực hiện các công trình phục vụ dân sinh, nhất là việc làm đường giao thông nông thôn.

8. Đảng ủy xã Tân Bình: Kết quả công tác lãnh, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước gắn với nâng cao thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

 9. Đảng ủy phường Phước Hội: Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Thị ủy; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đề xuất giải pháp thực hiện tốt trong thời gian tới.

10. Đảng ủy Công An thị xã: Kết quả thực hiện công tác dân vận trong công tác chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các nhu cầu lợi ích, chính đáng của nhân dân, các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị được gợi ý phát biểu chuẩn bị nội dung phát biểu tại hội nghị bằng văn bản và gửi về Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Dân vận Thị ủy) trước ngày 31/5/2018, mỗi ý kiến phát biểu không quá 10 phút./.

Tải file: /uploads/News/files/CV%201257_2018%20TU_signed_signed.pdf

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK