Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

25.5.2018 - 8:27

Thường trực Tỉnh ủy vừa chủ trì cuộc họp về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). 


Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) (Nguồn: Internet)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Kế hoạch chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngay sau khi có Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.

Về tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7: Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 bằng hình thức trực tuyến trong toàn Đảng bộ kết hợp với Hội nghị quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 toàn quốc bằng hình thức trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Trường hợp Ban Bí thư Trung ương Đảng không tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 toàn quốc bằng hình thức trực tuyến; Thường trực Tỉnh ủy sẽ trực tiếp quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7.

Về xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7: Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh dự thảo các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác để thông qua các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 theo đúng quy định...

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK