Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

24.5.2018 - 9:29

       Qua gần 02 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 06/10/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; đã tạo được sự chuyển biến tích cực: 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm do đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban. 


       100% đơn vị cấp xã đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm do đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban. Hoạt động phối hợp liên ngành được duy trì thường xuyên giữa 03 ngành Y tế, Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Công thương. Các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm được phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết, nhờ đó, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh đảm bảo tốt hơn về điều kiện an toàn thực phẩm và chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong năm 2017 và Quý I năm 2018 toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra  được 7.470 lượt cơ sở. Trong đó số cơ sở vi phạm 1.645 cơ sở, số nhắc nhở 1.349 cơ sở; xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 296 cơ sở với số tiền 2.589.920.000 đồng.

       Thời gian đến, tỉnh ta tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 16-CT/TUvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người. Công tác an toàn thực phẩm được đưa vào tiêu chí trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục truyền thông, đặc biệt là truyền thông thay đổi hành vi; việc phê phán những tồn tại, yếu kém; biểu dương các điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất an toàn, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phòng Khoa giáo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK