Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Nhìn lại 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

14.5.2018 - 9:51

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; qua 02 năm triển khai thực hiện tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả quan trọng, bước đầu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Khối có chuyển biến hơn. Xác định được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, doanh nghiệp. Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội của cấp mình và thực hiện nghị quyết đại hội của cấp trên; đồng thời rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCNV, quy tắc ứng xử văn hóa trong đơn vị, doanh nghiệp.

Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề theo từng năm được cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc quan tâm thực hiện tốt. Ngoài các lớp học tập, nghiên cứu do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, các buổi giao ban đầu tuần về chuyên môn, cấp ủy cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thảo luận các nội dung trong các chuyên đề gắn với đánh giá việc thực hiện kế hoạch “gương mẫu thực hiện” của người đứng đầu, kế hoạch“nêu gương” của tập thể, bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; có nơi cử cán bộ đọc các mẫu chuyện, bài viết về đạo đức Hồ Chí Minh, sau khi nghe xong các thành viên tham dự nêu lên ý kiến của mình về ý nghĩa của mẫu chuyện, bài viết đó.

Chính những việc làm thường xuyên đó đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên có ý thức hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; ý thức trách nhiệm đối với công việc, nhiệm vụ được giao được nâng cao; phong cách, tác phong làm việc, phong cách lãnh đạo được điều chỉnh; đã có nhiều sáng kiến, đề tài làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng; qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 18 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiên tiến.
 

Đ/c Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác dụng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp. Nội dung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được quan tâm đổi mới, nâng cao. Nếu như trước đây sinh hoạt chi bộ chỉ thảo luận công tác chuyên môn thì nay đã bổ sung đầy đủ các nội dung, trong đó tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác phát triển đảng viên; đọc các bài viết, mẫu chuyện, gương tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,…. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên có chuyển biến, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng được quần chúng trong Đảng bộ xác định động cơ rõ ràng hơn, từ đó có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện trên tất cả các mặt để được cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng. Trong hai năm qua (từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2018) kết nạp được 319 đảng viên mới; đảng viên mới kết nạp năm sau cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, theo đúng các hướng dẫn của cấp trên; tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt cao; đảng viên vi phạm kỷ luật giảm.

Vai trò, vị trí của tổ chức đảng có nơi được khẳng định, được chủ doanh nghiệp tin tưởng, tạo mọi điều kiện để tổ chức đảng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở một vài cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chưa thành nền nếp thường xuyên. Một vài cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên thiếu gương mẫu dẫn đến vi phạm khuyết điểm. Việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, theo chúng tôi thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ.

Thứ hai, cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình gắn với kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như kết quả thực hiện Quy định nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm, xem đây là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, qui trình sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ trên cơ sở cam kết của đảng viên, đoàn viên, hội viên để đánh giá việc thực hiện.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm theo kế hoạch mà các tổ chức, cá nhân đã đề ra; kiểm tra việc thực hiện cam kết cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” và Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”. 

Thứ năm, định kỳ tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong cơ quan, doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động và góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

DH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK