Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày 20/4/2018

7.5.2018 - 10:48

QUYẾT ĐỊNH

ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy


- Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

  - Căn cứ Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW ngày 03/01/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về ban hành Quy trình về tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 229-QĐ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh uỷ)

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này các quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

  Điều 2: Uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh căn cứ Quyết định này để ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng của cấp mình cho phù hợp và tổ chức thực hiện.

  Điều 3: Các đồng chí thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và cán bộ, kiểm tra viên cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

  Quyết định này thay thế Quyết định số 70-QĐ/UBKTTU, ngày 21/11/2011 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và có hiệu lực từ ngày ký./-

Nơi nhận:                                                                               - UBKTTW (Hà Nội & T78);    

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;         

- Như điều 2, điều 3; (để thực hiện)

- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;          

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc tỉnh;        

- Lưu Văn phòng UBKTTU.

    

T/M UỶ BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

Đã ký

Phan Văn Đăng

 

QUY TRÌNH

kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

(Ban hành theo Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày 20 /4/ 2018

của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ vào kết quả giám sát, tình hình thực tế qua khảo sát, nắm thông tin hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu cho đoàn kiểm tra.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; đối tượng kiểm tra và đại diện tổ chức đảng có liên quan. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo với đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu các văn bản, tài liệu, chứng cứ; xem xét báo cáo giải trình của đảng viên được kiểm tra; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung, đối tượng kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo Phó Chủ nhiệm phụ trách để trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Đoàn kiểm tra trao đổi với đảng viên được kiểm tra những nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ.

- Trường hợp đoàn kiểm tra nhận thấy vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và đảng viên tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho kết hợp thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (gọi tắt là quy trình kép).

3. Các tổ chức đảng liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Đối tượng kiểm tra báo cáo giải trình hoặc kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận và bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có).

- Thành phần tham dự:

+ Hội nghị chi bộ: Đảng viên trong chi bộ; đoàn kiểm tra; đối tượng kiểm tra và đại diện cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan.

+ Hội nghị cấp ủy, tổ chức đảng có đối tượng kiểm tra là thành viên: Các thành viên của cấp ủy, tổ chức đảng; đoàn kiểm tra; đại diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên và đối tượng kiểm tra.

+ Hội nghị ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, tổ chức đảng hoặc tổ chức trực thuộc tỉnh: Các ủy viên ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy viên hoặc thành viên tổ chức đảng hoặc tổ chức trực thuộc tỉnh; đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra và đối tượng được kiểm tra.

- Tuỳ nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định việc tổ chức các hội nghị và thành phần tham dự hội nghị.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đối tượng được kiểm tra và đại diện tổ chức đảng có liên quan về kết quả kiểm tra.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trường hợp thực hiện theo quy trình kép thì đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến trước khi trình Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng có liên quan.

Trường hợp thực hiện theo quy trình kép thì mời đảng viên vi phạm, đại diện cấp ủy quản lý đảng viên vi phạm dự hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật; đại diện cấp uỷ quản lý đảng viên phát biểu ý kiến.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định kỷ luật hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật, báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và trưởng đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị hoặc công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

QUY TRÌNH

kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm

(Ban hành theo Quyết định số 232-QĐ/UBKTTU, ngày20 /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ vào kết quả giám sát, tình hình thực tế qua khảo sát, nắm thông tin hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu cho đoàn kiểm tra và phối hợp thực hiện.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; tổ chức đảng, đảng viên (nếu có) được kiểm tra. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo với đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản, chứng cứ; gặp các tổ chức, cá nhân có liên quan; nghiên cứu báo cáo giải trình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

- Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung đối tượng, nội dung kiểm tra và thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách để trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Đoàn kiểm tra trao đổi với tổ chức đảng và đảng viên (nếu có) được kiểm tra những nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ.

- Trường hợp Đoàn kiểm tra nhận thấy nội dung vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và đối tượng kiểm tra tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn báo cáo với đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho kết hợp làm quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (gọi tắt là quy trình kép).

3. Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp uỷ, tổ chức đảng nào thì cấp uỷ, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Tổ chức đảng, đảng viên (nếu có) được kiểm tra báo cáo giải trình hoặc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); Đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có).

- Thành phần: Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra; thành viên của tổ chức đảng, đảng viên (nếu có) được kiểm tra.

- Tuỳ nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định việc tổ chức các hội nghị và thành phần tham dự hội nghị.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đại diện tổ chức đảng và đảng viên (nếu có) được kiểm tra về kết quả kiểm tra.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trường hợp thực hiện quy trình kép thì đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nghe đại diện tổ chức đảng, đảng viên (nếu có) được kiểm tra trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

III. Bước kết thúc

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên (nếu có) được kiểm tra.

- Trường hợp thực hiện quy trình kép thì mời đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên (nếu có) vi phạm dự họp để trình bày kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm (nếu có).

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra; quyết định kỷ luật hoặc báo cáo cấp trên thi hành kỷ luật, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra hoặc công bố quyết định kỷ luật đến tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

QUY TRÌNH

kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

(Ban hành theo Quyết định số 232-QĐ/UBKTTU, ngày 20 /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ kế hoạch công tác, kết quả giám sát, nắm tình hình hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu và chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; tổ chức đảng được kiểm tra. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo với đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản; nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng được kiểm tra; làm việc với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; kiểm tra một số tổ chức đảng cấp dưới của tổ chức đảng được kiểm tra. Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra những nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có).

3. Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo giải trình; đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận và kiến nghị, đề xuất.

- Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra và các thành viên của tổ chức đảng được kiểm tra.

- Tuỳ nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định việc tổ chức các hội nghị và thành phần tham dự hội nghị.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với tổ chức đảng được kiểm tra về kết quả kiểm tra.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng được kiểm tra.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức đảng được kiểm tra.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

QUY TRÌNH

kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng

(Ban hành theo Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày20 /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ kế hoạch công tác, kết quả giám sát, nắm tình hình hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu và chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; tổ chức đảng được kiểm tra. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản; nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng được kiểm tra; làm việc với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; kiểm tra một số tổ chức đảng cấp dưới của tổ chức đảng được kiểm tra.

- Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung, đối tượng kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra hoặc xoá bỏ, thay đổi hình thức kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật đối với các trường hợp cấp dưới không xử lý thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra những nội dung cần giải trình, bổ sung vào báo cáo (nếu có).

3. Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo giải trình; đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận và kiến nghị, đề xuất.

- Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra và các thành viên của tổ chức đảng được kiểm tra.

- Tuỳ nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định việc tổ chức các hội nghị và thành phần tham dự hội nghị.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra về kết quả kiểm tra.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Trường hợp phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý nhưng cấp uỷ cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nghe đại diện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ những ý kiến của tổ chức đảng được kiểm tra.

Trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng cấp uỷ cấp dưới không kỷ luật hoặc kỷ luật không đúng mức thì mời đại diện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đọc bản tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật tại Hội nghị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định hình thức kỷ luật thay đổi hình thức kỷ luật đối với trường hợp xử lý không đúng mức hoặc thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm nhưng cấp uỷ cấp dưới không xử lý (nếu có).

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết định thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật (nếu có), báo cáo Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra và công bố quyết định thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

QUY TRÌNH

xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ

Tỉnh ủy quản lý hoặc cấp ủy viên của cấp ủy trực thuộc tỉnh

theo đề nghị thi hành kỷ luật

(Ban hành theo Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày20/4/2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

 

I. Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật và kết quả giám sát, nắm tình hình, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; tổ chức đảng đề nghị thi hành kỷ luật và đảng viên vi phạm. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Đảng viên vi phạm báo cáo những vấn đề cần thiết, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

- Nghiên cứu hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật; làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan; thẩm tra xác minh những nội dung cần thiết và xem xét việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật.

Trường hợp phát hiện nội dung vi phạm mới cần bổ sung hoặc chưa đúng về nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật hoặc phải giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc cần phải điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Trao đổi với đảng viên vi phạm về những nội dung cần giải trình, bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có) và tổ chức đảng có liên quan về việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có).

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn kiểm tra trao đổi với tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật về những nội dung vi phạm và những vấn đề còn khác nhau giữa kết luận của tổ chức đảng với kết quả thẩm tra, xác minh để làm rõ thêm về vi phạm của đảng viên.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đảng viên có vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến.

- Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định hoặc đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật, báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

QUY TRÌNH

xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ

Tỉnh ủy quản lý hoặc cấp ủy viên của cấp ủy trực thuộc tỉnh

theo kết luận kiểm tra

(Ban hành theo Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày 20 /4/2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị:

Căn cứ vào kết luận kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về vi phạm của đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và cấp uỷ viên cấp dưới trực thuộc Tỉnh uỷ, đoàn kiểm tra tham mưu cho Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật; phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai kết luận kiểm tra, kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện; yêu cầu đảng viên vi phạm chuẩn bị bản tự kiểm điểm theo nội dung được kết luận.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức đảng có đảng viên vi phạm. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra xem xét bản tự kiểm điểm của đảng viên vi phạm; trao đổi với đảng viên vi phạm những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có).

3. Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật; hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật.

+ Hội nghị chi bộ: Đoàn kiểm tra, đảng viên trong chi bộ và đại diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên dự.

+ Hội nghị cấp ủy, tổ chức đảng có đảng viên vi phạm là thành viên: Các thành viên của cấp ủy hoặc tổ chức đảng có đảng viên được kiểm điểm; đoàn kiểm tra; đại diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

+ Hội nghị ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh: Các ủy viên ban thường vụ cấp ủy hoặc các cấp ủy viên hoặc thành viên tổ chức đảng trực thuộc tỉnh; đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và đoàn kiểm tra.

- Tùy nội dung, đối tượng vi phạm, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định các hội nghị và thành phần tham dự.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ (nếu cần); chuẩn bị báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, báo cáo Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đảng viên có vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến.

- Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định hoặc đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo, quyết định thi hành kỷ luật của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật, báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy./-

 

 

QUY TRÌNH

kiểm tra, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do cấp ủy trực thuộc tỉnh đề nghị

(Ban hành theo Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày20 /4/2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ nhiệm vụ cấp trên giao, kết quả giám sát, nắm tình hình và hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; đại diện tổ chức đảng đề nghị thi hành kỷ luật và đảng viên vi phạm. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Đảng viên vi phạm báo cáo những vấn đề cần thiết, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

- Nghiên cứu hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật và tài liệu liên quan; làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan; thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ, cầ thiết và xem xét việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật.

Trường hợp phát hiện nội dung vi phạm mới cần bổ sung hoặc chưa đúng về nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật hoặc phải giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc cần phải điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Trao đổi với đảng viên vi phạm về những nội dung cần giải trình, bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có) và tổ chức đảng có liên quan về việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có).

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn kiểm tra trao đổi với tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật về những nội dung vi phạm và những vấn đề còn khác nhau giữa kết luận của tổ chức đảng với kết quả thẩm tra, xác minh để làm rõ thêm về vi phạm của đảng viên.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; trao đổi với tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật; chuẩn bị báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật báo cáo Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận và đề nghị; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc Tỉnh uỷ những vấn đề cần yêu cầu tổ chức đảng có liên quan tiếp tục giải quyết (nếu có).

+ Trường hợp đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thì đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gặp để nghe đảng viên trình bày ý kiến trước khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kỷ luật. Tại phiên họp Ủy ban Kiểm tra xem xét, quyết định kỷ luật, đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm trình bày ý kiến. Sau khi quyết định kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả với cấp trên.

+ Trường hợp vi phạm của đảng viên thuộc thẩm quyền kỷ luật của cấp trên thì đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật; đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền, báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký, ban hành.

2. Trường hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, nếu cần tiếp tục làm rõ thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh; báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra công bố quyết định kỷ luật theo thẩm quyền hoặc của cấp trên ủy quyền cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đến đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

QUY TRÌNH

giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc tỉnh

(Ban hành theo Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày  20 /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ vào đơn thư tố cáo, kết quả giám sát, nắm tình hình và kết quả làm việc với người tố cáo hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu tổ chức đảng bị tố cáo, đảng viên có liên quan chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu và phối hợp giải quyết.

Thành phần làm việc: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản, chứng cứ; nghiên cứu báo cáo giải trình của tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung đối tượng, nội dung kiểm tra và thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Đoàn kiểm tra trao đổi với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra những nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ.

- Trường hợp Đoàn kiểm tra nhận thấy nội dung vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và tổ chức đảng, đảng viên (nếu có) tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho kết hợp làm quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cùng với quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng (gọi tắt là quy trình kép).

3. Các tổ chức đảng liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp uỷ, tổ chức đảng nào thì cấp uỷ, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Tổ chức đảng, đảng viên có liên quan (nếu có) báo cáo giải trình theo nội dung tố cáo, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); Đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận; bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có).

- Thành phần: Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra; thành viên của tổ chức đảng bị tố cáo, đảng viên có liên quan. Có thể mời đại diện cấp trên hoặc thành phần khác thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; trao đổi với đại diện tổ chức đảng và đảng viên liên quan về kết quả kiểm tra.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trường hợp thực hiện quy trình kép thì đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nghe đại diện tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan.

- Trường hợp thực hiện quy trình kép thì mời đại diện tổ chức đảng, đảng viên (nếu có) vi phạm dự họp để trình bày bản tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật đối với viên vi phạm (nếu có) thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên (nếu có) vi phạm.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm (nếu có) hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên (nếu có) vi phạm, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo kết luận giải quyết tố cáo với tổ chức đảng bị tố cáo, đảng viên liên quan hoặc công bố quyết định kỷ luật. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp cho người tố cáo.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

QUY TRÌNH

giải quyết tố cáo đối với đảng viên

là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

(Ban hành theo Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày 20 /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị

1. Căn cứ vào đơn thư tố cáo, kết quả giám sát, nắm tình hình và làm việc với người tố cáo hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đảng viên bị tố cáo chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu; các tổ chức đảng có liên quan phối hợp giải quyết.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; đại diện tổ chức đảng có đảng viên bị tố cáo và đảng viên bị tố cáo. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí phó chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu thông tin, tài liệu, văn bản, chứng cứ; xem xét báo cáo giải trình của đảng viên bị tố cáo; làm việc với đảng viên bị tố cáo và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Đoàn kiểm tra trao đổi với đảng viên bị tố cáo những vấn đề cần giải trình, bổ sung, làm rõ.

- Đoàn kiểm tra nhận thấy vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và đảng viên bị tố cáo tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho kết hợp làm quy trình xem xét, thi hành kỷ luật với quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên (gọi tắ là quy trình kép).

3. Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Đảng viên bị tố cáo báo cáo giải trình, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản, hội nghị thảo luận và bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có).

- Thành phần:

+ Hội nghị chi bộ: Các đảng viên trong chi bộ; đoàn kiểm tra; đại diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên có liên quan.

+ Hội nghị ban thường vụ cấp ủy và cấp ủy, tổ chức đảng có đảng viên bị tố cáo: Các thành viên của cấp ủy hoặc tổ chức đảng có đảng viên bị tố cáo; đoàn kiểm tra; đại diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

+ Hội nghị ban thường vụ cấp ủy và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh: Các ủy viên ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy viên hoặc thành viên tổ chức đảng trực thuộc tỉnh; đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách và đoàn kiểm tra.

Tuỳ nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định tổ chức các hội nghị và thành phần tham dự.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đảng viên bị tố cáo và đại diện tổ chức đảng có liên quan về kết quả kiểm tra.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trường hợp thực hiện quy trình kép thì đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nghe đảng viên bị tố cáo trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

 

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả thẩm tra xác minh; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên bị tố cáo và tổ chức đảng có liên quan.

- Trường hợp thực hiện quy trình kép thì mời đảng viên vi phạm dự họp để trình bày bản tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận; biểu quyết quyết định hoặc đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với đảng viên bị tố cáo có vi phạm.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật, báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo kết luận giải quyết tố cáo hoặc công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên bị tố cáo và tổ chức đảng có liên quan. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp cho người tố cáo.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

QUY TRÌNH

giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

(Ban hành theo Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày  20 /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

 

I. Bước chuẩn bị:

1. Căn cứ vào đơn thư khiếu nại, kết quả làm việc với đại diện tổ chức đảng cấp dưới đã thi hành kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, người khiếu nại hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; thường trực cấp uỷ trực thuộc tỉnh.

2. Đoàn kiểm tra làm việc với:

- Người khiếu nại, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, các tổ chức đảng đã giải quyết khiếu nại, thường trực cấp uỷ trực thuộc tỉnh để làm rõ nội dung khiếu nại và các điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại với quyết định kỷ luật.

- Chi bộ có đảng viên khiếu nại để xác minh về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị kỷ luật đến thời điểm giải quyết.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập, nghiên cứu tài liệu; nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung, kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo  đồng chí phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Trường hợp có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất sự việc thì đoàn kiểm tra làm việc với các tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc tỉnh đã giải quyết khiếu nại để xem xét lại việc thực hiện quy trình, thủ tục làm rõ nội dung vi phạm, biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật; chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.

3. Các tổ chức đảng liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Trường hợp không có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất vụ việc và dự kiến chuẩn y hình thức kỷ luật thì thường trực cấp ủy trực thuộc tỉnh tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản và trao đổi các nội dung liên quan; hội nghị thảo luận và đề nghị.

Thành phần hội nghị: Thường trực cấp ủy trực thuộc tỉnh và đoàn kiểm tra.

- Trường hợp có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc, có thể thay đổi hình thức kỷ luật thì ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng.

Thành phần hội nghị: Thành viên ban thường vụ cấp ủy; đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra.

- Tùy nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định tổ chức các hội nghị và thành phần dự.

4. Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, báo cáo Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại; trình bày đầy đủ ý kiến của người khiếu nại, ý kiến và đề nghị của tổ chức đảng cấp dưới.

Trường hợp bị kỷ luật khai trừ thì báo cáo thêm về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị khai trừ đến thời điểm giải quyết khiếu nại.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận, biểu quyết quyết định về hình thức kỷ luật.

2. Đoàn  kiểm tra hoàn chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, báo cáo Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo quyết định giải quyết khiếu nại đến người khiếu nại và tổ chức đảng có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

QUY TRÌNH

kiểm tra tài chính của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp

(Ban hành theo Quyết định số      -QĐ/UBKTTU, ngày         /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

 

I. Bước chuẩn bị

1. Căn cứ kế hoạch công tác, kết quả giám sát, nắm tình hình hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu và cử cán bộ phối hợp thực hiện.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản, sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra; nghiên cứu báo cáo giải trình của Văn phòng Tỉnh ủy; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung, đối tượng kiểm tra hoặc thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Đoàn kiểm tra trao đổi với đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về những nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có), những vấn đề cần giải trình, làm rõ.

- Trường hợp đoàn kiểm tra nhận thấy vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và tổ chức đảng, đảng viên tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho kết hợp thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra tài chính (gọi tắt là quy trình kép).

3. Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo giải trình, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); đoàn kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản.

Hội nghị thảo luận, nhận xét và bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có). Tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan có ý kiến khác với kết quả kiểm tra thì đề nghị bằng văn bản.

- Thành phần: Đại diện Thường trực uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện các đơn vị được kiểm tra; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tùy nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định việc tổ chức hội nghị và thành phần tham dự.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; trao đổi với đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trường hợp thực hiện theo quy trình kép thì đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ những ý kiến của Văn phòng Tỉnh ủy, tổ chức đảng và các thành viên được kiểm tra.

- Trường hợp thực hiện quy trình kép thì mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy dự; đảng viên, đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra; quyết định kỷ luật hoặc  báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có), báo cáo Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra hoặc công bố quyết định kỷ luật đến Văn phòng Tỉnh ủy, tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

QUY TRÌNH

kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới

(Ban hành theo Quyết định số         -QĐ/UBKTTU, ngày    /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị

1. Căn cứ kế hoạch công tác, kết quả giám sát, nắm tình hình hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu và cử cán bộ phối hợp thực hiện.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; đại diện cấp uỷ, tổ chức đảng được kiểm tra. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản, sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra; nghiên cứu báo cáo giải trình, báo cáo tài chính của tổ chức đảng được kiểm tra; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung, đối tượng kiểm tra hoặc thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Đoàn kiểm tra trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra về những nội dung cần bổ sung vào báo cáo, những vấn đề cần giải trình, làm rõ (nếu có).

- Trường hợp đoàn kiểm tra nhận thấy vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và tổ chức đảng, đảng viên tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho kết hợp thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra tài chính (gọi tắt là quy trình kép).

3. Các tổ chức đảng liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Đại diện tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo giải trình, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); đoàn kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản.

Hội nghị thảo luận, nhận xét và bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có). Tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan có ý kiến khác với kết quả kiểm tra thì đề nghị bằng văn bản.

- Thành phần: Đại diện Thường trực uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; tập thể ban thường vụ cấp uỷ, đại diện tổ chức đảng cấp dưới được kiểm tra và đảng viên có liên quan.

- Tùy nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định việc tổ chức hội nghị và thành phần tham dự.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; trao đổi với tổ chức đảng được kiểm tra.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trường hợp thực hiện theo quy trình kép thì đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ những ý kiến của các tổ chức đảng và các thành viên được kiểm tra.

- Trường hợp thực hiện quy trình kép thì mời đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra; quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có),  báo cáo Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra hoặc công bố quyết định kỷ luật đến tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

-----------------------

 

 

QUY TRÌNH

kiểm tra tài chính đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp

và doanh nghiệp trực thuộc cơ quan tài chính đảng ở tỉnh

(Ban hành theo Quyết định số         -QĐ/UBKTTU, ngày         /4/ 2018

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

- - - - - - -

I. Bước chuẩn bị

1. Căn cứ kế hoạch công tác, kết quả giám sát, nắm tình hình hoặc nhiệm vụ do Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, ký quyết định kiểm tra và duyệt kế hoạch kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo giải trình; chuẩn bị văn bản, tài liệu khác phục vụ việc kiểm tra.

II. Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu và cử cán bộ phối hợp thực hiện.

Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đoàn kiểm tra; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách xem xét, quyết định.

2. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu, văn bản, sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra; nghiên cứu báo cáo giải trình, báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm tra; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung, đối tượng kiểm tra hoặc thành viên đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

- Đoàn kiểm tra trao đổi với đại diện lãnh đão cơ quan được kiểm tra về những nội dung cần bổ sung vào báo cáo, những vấn đề cần giải trình, làm rõ (nếu có).

- Trường hợp đoàn kiểm tra nhận thấy vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và tổ chức đảng, đảng viên tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho kết hợp thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra tài chính (gọi tắt là quy trình kép).

3. Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

- Nội dung: Đại diện cơ quan, đơn vị được kiểm tra báo cáo giải trình, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); đoàn kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản.

Hội nghị thảo luận, nhận xét và bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu có). Cơ quan được kiểm tra và đảng viên có liên quan có ý kiến khác với kết quả kiểm tra thì đề nghị bằng văn bản.

- Thành phần: Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; tập thể lãnh đạo, cấp uỷ cơ quan được kiểm tra; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Tùy nội dung, đối tượng kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo đồng chí Phó chủ nhiệm phụ trách để báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định việc tổ chức hội nghị và thành phần tham dự.

4. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; trao đổi với đại diện lãnh đạo cơ quan được kiểm tra.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo Phó Chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trường hợp thực hiện theo quy trình kép thì đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

III. Bước kết thúc:

1. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ những ý kiến của cơ quan, đơn vị và các thành viên được kiểm tra.

- Trường hợp thực hiện quy trình kép thì mời đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra dự và đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

2. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra; quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có), báo cáo Phó chủ nhiệm phụ trách trước khi trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Đại diện Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra hoặc công bố quyết định kỷ luật đến lãnh đạo cơ quan và đảng viên có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên trình Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia; lập và nộp lưu hồ sơ. Phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc của cấp trên./-

---------------

 

 

 

ADMIN UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK