Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Quyết định số 218 -QĐ/UBKTTU, ngày 26/3/2018

7.5.2018 - 10:46

QUYẾT ĐỊNH

ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ

về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng


          - Căn cứ Điều lệ Đảng;

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII;

          - Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

          - Căn cứ Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng;

          - Căn cứ Quyết định số 668-QĐ/UBKTTW, ngày 01/12/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng;

          - Xét đề nghị của Văn phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

          Điều 2. Ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ mẫu văn bản nghiệp vụ bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này để ban hành bổ sung mẫu văn bản nghiệp vụ áp dụng cho ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực cùng với Quyết định số 108-QĐ/UBKTTU, ngày 01/3/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:          

- Như Điều 3;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);

- Các huyện, thị, thành ủy,

  đảng ủy trực thuộc tỉnh;

- Các phòng nghiệp vụ (để biết);

- Lưu Văn phòng UBKTTU.

 

 

 

QĐ ban hanh mẫu văn bản

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

đã ký

Phan Văn Đăng

 

 

DANH MỤC

bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
(ban hành kèm theo Quyết định số       -QĐ/UBKTTU, ngày …./…/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

 

 
   

 

 

TT

Tên mẫu văn bản

Ký hiệu mẫu

I

THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

 

1.1

Tờ trình đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật

4e

II

BỔ SUNG, THAY ĐỔI NỘI DUNG, THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT; GIA HẠN THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT...

 

2.1

Quyết định bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát hoặc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát

8a

2.2

Quyết định về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo Đoàn Kiểm tra, giám sát

8b

2.3

Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra, giám sát

8c

III

ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT CẤP ỦY, SINH HOẠT ĐẢNG; HỦY VĂN BẢN SAI, TRÁI THẨM QUYỀN

 

3.1

Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng

9a

3.2

Quyết định gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng

9b

3.3

Quyết định hủy bỏ văn bản

9c

IV

KIỂM TRA NỘI DUNG DO BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY GIAO

 

4.1

Quyết định kiểm tra

10a

4.2

Kế hoạch kiểm tra

10b

4.3

Báo cáo kết quả kiểm tra

10c

4.4

Báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy về kết quả kiểm tra

10d

 

 

- Mẫu số 4e

HUYỆN (THỊ, THÀNH…) ỦY...
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

…., ngày tháng năm

Số:      -TTr/UBKTHU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

 

TỜ TRÌNH

đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật…….
(tên tổ chức đảng; họ và tên; chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật)

 
   

 

 

                                                                                                                              Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,...) ủy

           Thực hiện nhiệm vụ theo quy định (hoặc) Thực hiện chỉ đạo của..., sau khi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (hoặc) kiểm tra, xem xét, làm rõ đối với..... (tổ chức đng, đảng viên được kiểm tra) về... (nêu nội dung kiểm tra), Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy đã kết luận (tổ chức đng, đảng viên được kiểm tra) có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật... (Phần này nêu tóm tắt diễn tiến, xuất phát điểm đến việc đề nghị xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật t chc đng, đảng viên vi phạm).

Thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy trình Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,...) ủy như sau:

          I- Nội dung vi phạm của... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) 

          II- Kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng

Việc kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với... (t chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) đã được thực hiện theo quy định tại các tổ chức đảng. Kết quả cụ thể như sau:

          1- Tại...

          *... (Nêu vắn tắt kết luận hoặc ý kiến chính tại hội nghị tổ chức đảng tiến hành kim điểm).

          * Kết quả bỏ phiếu đề nghị kỷ luật:

          ... (Ghi số phiếu cụ thể, t lệ theo quy định).

          2- Tại...

          …

          III- Việc xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy

          Ngày…, tại kỳ họp thứ …, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,…) ủy đã xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật…(tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật). Tham gia Hội nghị có…

          Sau khi nghe Báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn Kiểm tra; ý kiến phát biểu của các đồng chí:..., Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết đề nghị kỷ luật... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật), kết quả:

... (Ghi số phiếu cụ thể, tỷ lệ theo quy định).

          IV- Nhận xét và đề nghị

          1- Nhận xét

- Việc tiến hành kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) đã được các tổ chức đảng thực hiện theo quy định.

- Những vi phạm của... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành k luật) là... (nêu mức độ nghiêm trọng, mức độ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân), cần áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định tại:... (nêu điều, khoản đi chiếu)[1] của... (theo quy định cụ th của Đảng về x lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm).

Tuy nhiên,... (nêu nội dung, tình tiết có thể xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hoặc tăng nặng - nếu có).

          2- Đề nghị

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ... (tên quy định cụ thể của Đng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm) và kết quả kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,...) ủy:

- Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật... (nêu hình thức kỷ luật đề nghị áp dụng) đối với... (tổ chức đảng, đảng viên vi phạm).

-.... (đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xem xét kỷ luật hành chính đối với cá nhân đảng viên vi phạm hoặc những đề nghị khác - nếu có).

Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành…) ủy kính trình Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành…) ủy xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

-... (Đồng chí lãnh đạo cấp ủy có ý kiến chỉ đạo),

- Văn phòng Huyện (Thị, Thành,...) ủy,

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

-………………………….,

-Lưu: VP, HS...

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

- Mẫu số 4e

PHỤ LỤC

Phụ lục 1

I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

1. Nếu kiểm tra tổ chức đảng thì trình bày khái quát đặc điểm tình hình tổ chức đảng có liên quan trực tiếp đến nội dung kiểm tra.

2. Nếu kiểm tra đảng viên thì trình bày sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

- Họ và tên:                                ; Bí danh:

- Ngày sinh:

- Quê quán:

- Chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:

- Dân tộc:                                  ; Tôn giáo:

- Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

- Ngày vào Đảng:                       ; Ngày chính thức:

- Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua)

- Khen thưởng: (các loại huân chương, huy chương; hình thức, danh hiệu khen thưởng bậc cao đã được tặng thưởng)

- Kỷ luật: (ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

------------------------------

 

Phụ lục 2

Thống kê nội dung, số liệu liên quan về các vi phạm, khuyết điểm

(nếu có)

- Mẫu số 8a

HUYỆN (THỊ, THÀNH...) ỦY…
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

, ngày tháng năm

Số:      -QĐ/UBKTHU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

QUYẾT ĐỊNH

bổ sung nội dung, mốc thời gian kiểm tra (hoặc giám sát) đối với….

(tên đi tượng kiểm tra (giám sát) theo Quyết định đã ban hành)

(hoặc) bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn Kiểm tra (Giám sát)[2]

-----

          - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành…) ủy...;

          - Căn cứ Quyết định... (nêu cụ th s, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy... ban hành);

          - Xét đề nghị của … (tên Đoàn Kiểm tra (Giám sát) hoặc đơn vị, cá nhân đề nghị bổ sung nội dung mốc thời gian kiểm tra (giám sát) (hoặc) bổ sung thay đổi thành viên Đoàn Kiểm tra (Giám sát)),

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN (THỊ, THÀNH,...) ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung nội dung, mốc thời gian kiểm tra (giám sát) đối với... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)) về:... (nêu cụ thể nội dung cần bổ sung kiểm tra (giám sát)); từ... đến... (nêu cụ thể mốc thời gian kiểm tra (giám sát) cần bổ sung).

(hoặc) Điều 1. Bổ sung đồng chí... (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đồng chí được bổ sung tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)) làm... (nêu chức trách, nhiệm vụ khi tham gia Đoàn: Thành viên/Phó Trưởng Đoàn/Trưng Đoàn) Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu số, ngày Quyết định nêu tại Mục căn cứ th 2) của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy... thay đồng chí...(họ và tên, chc vụ, nơi công tác của đồng chí được thay thế, không tiếp tục tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)).

Điều 2.... (tên đi tượng kiểm tra (giám sát)),... (tên tổ chức đảng có liên quan - nếu có),... (tên cơ quan công tác của đồng chí được b sung tham gia và cơ quan của đồng chí được thay thế, không tiếp tục tham gia Đoàn Kiểm tra (Giám sát)), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu số, ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 5) của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy... thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 2,

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,...) ủy (để báo cáo),

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- ……………………………..,

- Lưu:  VP, HS…

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

- Mẫu số 8b

HUYỆN  (THỊ, THÀNH...) ỦY…
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

, ngày tháng năm

Số:      -QĐ/UBKTHU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

QUYẾT ĐỊNH

về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,…) ủy

chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (hoặc Giám sát) ……………………….
(nêu trích yếu tên Đoàn Kiểm tra (hoặc) Giám sát)

----

 

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành…) ủy..;

          - Căn cứ Quyết định... (nêu cụ thể số, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kim tra Huyện (Thị, Thành…) ủy… ban hành);

          - Căn cứ Thông báo kết luận kỳ họp thứ... của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành…) ủy (hoặc) ý kiến chỉ đạo của...,

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN (THỊ, THÀNH,…) ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công đồng chí... (họ và tên, chức vụ của đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,…) ủy được phân công chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát)) trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s, ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 2) của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,…) ủy thay đồng chí,.. (họ và tên, chức vụ của đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,…) ủy thôi không tham gia chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (Giám sát)).

Điều 2.... (tên đi tượng kiểm tra (giám sát)),... (tên tổ chức đảng có liên quan - nếu có), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s; ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 2) của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 2,

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,..) ủy (để báo cáo),

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- Phòng...(theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),

- ……………………………..,

- Lưu:  VP, HS…

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

- Mẫu số 8c

HUYỆN (THỊ, THÀNH…) ỦY…
ỦY BAN KIỂM TRA
*

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

                              …, ngày tháng năm

Số:      -QĐ /UBKTHU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

 

QUYẾT ĐỊNH

gia hạn thời gian kiểm tra (hoặc giám sát) đối với……………………………………
(nêu đối tượng kiểm tra (giám sát) theo Quyết định đã ban hành)

----

          - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành...) ủy...;

          - Căn cứ Quyết định... (nêu cụ thể số, ngày tháng năm, tên Quyết định kiểm tra (giám sát) đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,...) ủy... ban hành);

          - Xét đề nghị của... (tên Đoàn Kiểm tra (Giám sát) hoặc đơn vị, cá nhân đề nghị gia hạn thời gian kiểm tra (giám sát)),

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN (THỊ, THÀNH…) ỦY QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Gia hạn thời gian kiểm tra (giám sát)... ngày làm việc đối với... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)).

          Điều 2.... (tên đối tượng kiểm tra (giám sát)),... (tên tổ chức đảng có liên quan - nếu có), Đoàn Kiểm tra (Giám sát) được thành lập theo Quyết định... (nêu s, ngày tháng năm Quyết định nêu tại Mục căn cứ thứ 3) của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,…) ủy... thi hành Quyết định này./.

 

          Nơi nhận:

- Như Điều 2,

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,...) ủy (để báo cáo),

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- Phòng...(theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),

- ……………………………..,

- Lưu: VP, HS…

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

- Mẫu số 9a

HUYỆN (THỊ, THÀNH…) ỦY…
ỦY BAN KIỂM TRA
*

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

                              …, ngày tháng năm

Số:      -QĐ/UBKTHU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

 

QUYẾT ĐỊNH

đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đảng

đối với đồng chí ……
(họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đình chỉ)

-----

          - Căn cứ Điều lệ Đảng;

          - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành...) ủy...;

          - Căn cứ Quyết định (văn bản) của... về việc khởi tố bị can đối với... (hoặc) Quyết định (văn bản) của... về việc truy tố đối với...; (nếu có)

          - Xét đề nghị của …...(tên tổ chức đảng đề nghị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đng),

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN (THỊ, THÀNH…) ỦY QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Đình chỉ sinh hoạt ……[3] (hoặc) Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ).

          Thời hạn đình chỉ là... ngày làm việc[4].

          Điều 2. Đảng ủy xã (phường, thị trấn,…)..., chi bộ… (tên các tổ chức đảng có liên quan) và đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ) thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 2,

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,...) ủy (để báo cáo),

- Ban Tổ chức Huyện (Thị, Thành,...) ủy,

- Ủy ban Kiểm tra Đảng  ủy...(nơi đề nghị đình chỉ),

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- Phòng...(theo dõi địa bàn),

- ………………………………,

- Lưu: VP, HS…

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

- Mẫu số 9b

HUYỆN (THỊ, THÀNH…) ỦY…
ỦY BAN KIỂM TRA
*

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

                                …, ngày tháng năm

Số:      -QĐ /UBKTHU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

QUYẾT ĐỊNH

gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng

đối với đồng chí ……
(họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị đình chỉ)

-----

          - Căn cứ Điều lệ Đảng;

          - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,..) ủy...;

          - Căn cứ Quyết định (văn bản) của... về việc gia hạn khởi tố bị can đối với... (hoặc) Quyết định (văn bản) của... về việc... đối với...; (nếu có)

          - Xét đề nghị của …..(tên t chức đảng đề nghị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đảng),

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN (THỊ, THÀNH…) ỦY QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc) đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ).

          Thời gian gia hạn đình chỉ là... ngày làm việc[5].

          Điều 2. Đảng ủy xã (phường, thị trấn…), chi bộ ... (tên các tổ chức đảng có liên quan) và đồng chí... (họ và tên của đảng viên bị đình chỉ) thi hành Quyết định này./.

 

          Nơi nhận:

- Như Điều 2,

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành) ủy (để báo cáo),

- Ban Tổ chức Huyện (Thị, Thành) ủy,

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- Phòng...(theo dõi địa bàn),

- ………………………………,

- Lưu: VP, HS…

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

- Mẫu số 9c

HUYỆN (THỊ, THÀNH…) ỦY…
ỦY BAN KIỂM TRA
*

                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

                               …, ngày tháng năm

Số:      -QĐ/UBKTHU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

 

QUYẾT ĐỊNH

hủy bỏ......
(nêu rõ văn bản, quyết định cần hủy bỏ, thu hồi)[6]

-------

          - Căn cứ Điều lệ Đảng;

          - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,..) ủy...;

          - Xét đề nghị của ….(tên đơn vị, cá nhân đề nghị thu hồi, hủy bỏ văn bản, quyết định),

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN (THỊ, THÀNH,…) ỦY QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Hủy bỏ... (nêu rõ văn bản, quyết định cn hủy bỏ, thu hồi).

          Điều 2.... (tên tổ chức đảng ban hành văn bản bị thu hồi, hủy bỏ) chịu trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ (... tên văn bản, quyết định cần hủy bỏ, thu hồi) và có các biện pháp sửa chữa, khắc phục theo quy định hiện hành.

          Điều 3. Đảng ủy xã (phường, thị trấn,…), chi bộ... (tên các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan) thi hành Quyết định này./.

 

          Nơi nhận:

- Như Điều 2,

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy....,

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- Phòng...(theo dõi lĩnh vực, địa bàn),

- …………………………

- Lưu: VP; HS…

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

- Mẫu số 10a

HUYỆN, (THỊ…) ỦY …
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

…, ngày … tháng … năm …

Số: ……-QĐ/UBKTHU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

QUYẾT ĐỊNH

kiểm tra... đối với ……………………………….
(nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác

của đảng viên được kiểm tra)

-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm (nếu có)... của Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành…) ủy;

- Căn cứ văn bản số...ngày... của... (văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành…)ủy),

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).

Điều 2. Thành lập Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau đây:

1- Đồng chí………………….., Trưởng đoàn.

2- Đồng chí………………….., Phó Trưởng đoàn.

3- Đồng chí………………….., Thư ký.

4- Đồng chí………………….., Thành viên.

(Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn (Tổ) Kiểm tra)

Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 4. ..., (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra) và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,

- UBKT Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Ban Thường vụ Huyện ủy (để báo cáo),

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- ……………………………..,

- Lưu: VT-LT, HS.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

 

- Mẫu số 10b

KẾ HOẠCH

kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng;

 họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)
(ban hành kèm theo Quyết định số       -QĐ/UBKTHU, ngày...

của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy)

----

1- Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình; làm rõ, kết luận đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của... (tên tổ chức đảng được kiểm tra), cá nhân các đồng chí... (họ và tên của đảng viên được kiểm tra) về nội dung được kiểm tra, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) xem xét, quyết định.

- Việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

- Cấp ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

2- Nội dung kiểm tra

- Đối với tập thể

- Đối với cá nhân

3- Thời gian kiểm tra

- Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày.... đến ngày ….

- Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

4- Phương pháp tiến hành

- Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra làm việc với... (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) để triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, đề cương gợi ý báo cáo; thống nhất lịch kiểm tra yêu cầu... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra cung cấp tài liệu và phối hợp trong quá trình kiểm tra.

-... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (bằng văn bản) theo nội dung đã được gợi ý; gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (qua Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra) trước ngày...

- Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra thu thập và nghiên cứu các văn bản, tài liệu, chứng cứ báo cáo tự kiểm tra của... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) tiến hành thẩm tra, xác minh; khảo sát, nắm tình hình hoặc kiểm tra thực tế ở một số địa phương, đơn vị cần thiết; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra trao đổi với… (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) những nội dung cần giải trình bổ sung, làm rõ.

- Tổ chức Hội nghị... (các tổ chức đảng có liên quan tổ chức và chủ trì hội nghị) để Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh; hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến và đề nghị bằng văn bản.

- Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với... (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) và... (đại diện tổ chức đảng có liên quan) về kết quả kiểm tra.

- Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra để trình Ủy ban xem xét, kết luận.

- Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; dự thảo thông báo kết luận kiểm tra, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền (nếu có), xây dựng báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) về kết quả kiểm tra, trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành.

- Đại diện Ủy ban triển khai thông báo kết luận kiểm tra và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) và... (tổ chức, cá nhân có liên quan).

- Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra họp rút kinh nghiệm, lập và nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

 

- Mẫu số 10c

HUYỆN (THỊ…) ỦY…
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

…., ngày … tháng … năm …

ĐOÀN (hoặc TỔ ) KIỂM TRA... (ghi theo số Quyết định)
*

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

BÁO CÁO

kết quả kiểm tra... đối với...
(nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác

của đảng viên được kiểm tra)

----

 

Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra từ ngày…, đến ngày...

Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

1. Đối với tổ chức đảng được kiểm tra: nêu khái quát đặc điểm, tình hình của đơn vị có liên quan đến nội dung kiểm tra.

2. Đối với đảng viên: sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

- Họ và tên:                      ; Bí danh:

- Ngày sinh:

- Quê quán:

- Nơi ở hiện nay:

- Chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:

- Dân tộc:                         ; Tôn giáo:

- Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

- Ngày vào Đảng:             ; Ngày chính thức:

- Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua):

- Khen thưởng: (các loại huân chương, huy chương; hình thức, danh hiệu khen thưởng bậc cao đã được tặng thưởng):

- Kỷ luật: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

II- Kết quả kiểm tra

- Nêu rõ kết quả xem xét, thẩm tra, xác minh về từng nội dung được kiểm tra theo quyết định kiểm tra, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra.

III- Kết quả làm việc với tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra

Kết quả làm việc và ý kiến của các tổ chức; đảng, đảng viên được Kiểm tra tại các Hội nghị mà Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh.

IV- Nhận xét và đề nghị

- Nhận xét chung của Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân; trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

- Đoàn (hoặc Tổ) Kiểm tra đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc các cơ quan có liên quan để chỉ đạo các tổ chức, cá nhân khắc phục, chấn chỉnh các nội dung qua kiểm tra hoặc yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra (nếu có).

 

TRƯỞNG ĐOÀN (hoặc TỔ TRƯỞNG)
(ký và ghi rõ họ tên)

 

- Mẫu số 10d

HUYỆN (THỊ…) ỦY…
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Số:      -BC/UBKTHU

…, ngày … tháng … năm …

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

 

BÁO CÁO

kết quả kiểm tra... đối với....
(nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác

của đảng viên được kiểm tra)

---

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy
(cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra)

Thực hiện Chương trình công tác năm... (nếu có) hoặc văn bản chỉ đạo số..., ngày... của Ban Thường vụ Huyện ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra); Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng hoặc họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) kết quả kiểm tra như sau:

1- Ghi kết luận về từng nội dung được kiểm tra gồm: ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân; trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

2- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kết luận:

- Đối với tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra.

- Đối với tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra.

- Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

3- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên (nếu vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật) hoặc chỉ đạo đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- Lưu VT-LT, HS.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 


[1]
                 Dẫn chiếu nội dung cụ thể của điều, khoản và hình thức kỷ luật áp dụng.

[2]
                 Trong trường hợp cụ thể có thể kết hợp cả hai nội dung trong một Quyết định

[3]
                 Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy cấp nào thì ghi rõ cấp ấy.

[4]              Đối với các trường hợp đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc sinh hoạt đảng) do bị khởi tố (hoặc truy tố): Căn cứ theo thời hạn quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

[5]
                 Đối với các trường hợp gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (hoặc sinh hoạt đảng) do bị khởi tố (hoặc truy tố); Căn cứ theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

[6]
                 Quyết định này sử dụng trong các trường hợp Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền hủy bỏ văn bản đó.

ADMIN UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK