Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Quyết định số 217 -QĐ/UBKTTU, ngày 26/3/2018

7.5.2018 - 10:41

QUYẾT ĐỊNH

ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ

về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng


          - Căn cứ Điều lệ Đảng;

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII;

          - Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

          - Căn cứ Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng;

          - Căn cứ Quyết định số 668-QĐ/UBKTTW, ngày 01/12/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng;

          - Xét đề nghị của Văn phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

          Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực cùng với Quyết định số 108-QĐ/UBKTTU, ngày 01/3/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các phòng nghiệp vụ, văn phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành Quyết định này./.

 

          Nơi nhận:          

- Như Điều 2;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);

- Lưu Văn phòng UBKTTU.

 

 

 

 

 

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

đã ký

Phan Văn Đăng

 

 

 

DANH MỤC

bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
(ban hành kèm theo Quyết định số       -QĐ/UBKTTU, ngày …./…/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

 

 
 

 

 

 

TT

Tên mẫu văn bản

Ký hiệu mẫu

I

KIỂM TRA NỘI DUNG DO BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GIAO

 

1

Quyết định kiểm tra

10A

2

Kế hoạch kiểm tra

10B

3

Báo cáo kết quả kiểm tra

10C

4

Báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy về kết quả kiểm tra

10D

 

 

- Mẫu số 10A

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…, ngày … tháng … năm …

Số: ……-QĐ/UBKTTU

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

QUYẾT ĐỊNH

kiểm tra... đối với ……………………………….
(nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác

của đảng viên được kiểm tra)

-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm (nếu có)... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Căn cứ văn bản số...ngày... của... (văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy);

- Xét đề nghị của... (phòng theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).

Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau đây:

1- Đồng chí………………….., Trưởng đoàn.

2- Đồng chí………………….., Phó Trưởng đoàn.

3- Đồng chí………………….., Thư ký.

4- Đồng chí………………….., Thành viên.

(Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra)

Phân công đồng chí..., Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,…) ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Thị, Thành,…) ủy..., (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra) và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,

- UBKTTW + Vụ 7 (để báo cáo),

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- ……………………………..,

- Lưu: VT-LT, HS.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

- Mẫu số 10B

KẾ HOẠCH

kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng;

 họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)
(ban hành kèm theo Quyết định số       -QĐ/UBKTTU, ngày...

của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

----

1- Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình; làm rõ, kết luận đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của... (tên tổ chức đảng được kiểm tra), cá nhân các đồng chí... (họ và tên của đảng viên được kiểm tra) về nội dung được kiểm tra, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) xem xét, quyết định.

- Việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

- Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành,…) ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

2- Nội dung kiểm tra

- Đối với tập thể

- Đối với cá nhân

3- Thời gian kiểm tra

- Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày.... đến ngày ….

- Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

4- Phương pháp tiến hành

- Đoàn Kiểm tra (nếu đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn) hoặc đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách Đoàn Kiểm tra và Đoàn Kiểm tra làm việc với... (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) để triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, đề cương gợi ý báo cáo; thống nhất lịch kiểm tra yêu cầu... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra cung cấp tài liệu và phối hợp trong quá trình kiểm tra.

-... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (bằng văn bản) theo nội dung đã được gợi ý; gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (qua Đoàn Kiểm tra) trước ngày...

- Đoàn Kiểm tra thu thập và nghiên cứu các văn bản, tài liệu, chứng cứ báo cáo tự kiểm tra của... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) tiến hành thẩm tra, xác minh; khảo sát, nắm tình hình hoặc kiểm tra thực tế ở một số địa phương, đơn vị cần thiết; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

- Đoàn Kiểm tra hoặc đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách Đoàn Kiểm tra và Đoàn Kiểm tra trao đổi với… (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) những nội dung cần giải trình bổ sung, làm rõ.

- Tổ chức Hội nghị... (các tổ chức đảng có liên quan tổ chức và chủ trì hội nghị) để Đoàn Kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh; hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến và đề nghị bằng văn bản.

- Đoàn Kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với... (đại diện tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) và... (đại diện tổ chức đảng có liên quan) về kết quả kiểm tra.

- Đoàn Kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra để trình Ủy ban (hoặc báo cáo đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách Đoàn Kiểm tra trước khi trình Ủy ban) xem xét, kết luận.

- Đoàn Kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; dự thảo thông báo kết luận kiểm tra, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền (nếu có), xây dựng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) về kết quả kiểm tra, trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành.

- Đại diện Ủy ban triển khai thông báo kết luận kiểm tra và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến... (tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra) và... (tổ chức, cá nhân có liên quan).

- Đoàn Kiểm tra họp rút kinh nghiệm, lập và nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

- Mẫu số 10C

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

…., ngày … tháng … năm …

ĐOÀN KIỂM TRA... (ghi theo số Quyết định)
*

 

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

BÁO CÁO

kết quả kiểm tra... đối với...
(nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác

của đảng viên được kiểm tra)

----

 

Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra từ ngày…, đến ngày...

Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

1. Đối với tổ chức đảng được kiểm tra: nêu khái quát đặc điểm, tình hình của đơn vị có liên quan đến nội dung kiểm tra.

2. Đối với đảng viên: sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

- Họ và tên:                      ; Bí danh:

- Ngày sinh:

- Quê quán:

- Nơi ở hiện nay:

- Chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:

- Dân tộc:                         ; Tôn giáo:

- Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

- Ngày vào Đảng:             ; Ngày chính thức:

- Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua):

- Khen thưởng: (các loại huân chương, huy chương; hình thức, danh hiệu khen thưởng bậc cao đã được tặng thưởng):

- Kỷ luật: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

II- Kết quả kiểm tra

- Nêu rõ kết quả xem xét, thẩm tra, xác minh về từng nội dung được kiểm tra theo quyết định kiểm tra, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra.

III- Kết quả làm việc với tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra

Kết quả làm việc và ý kiến của các tổ chức; đảng, đảng viên được Kiểm tra tại các Hội nghị mà Đoàn Kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh.

IV- Nhận xét và đề nghị

- Nhận xét chung của Đoàn Kiểm tra về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân; trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

- Đoàn Kiểm tra đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc các cơ quan có liên quan để chỉ đạo các tổ chức, cá nhân khắc phục, chấn chỉnh các nội dung qua kiểm tra hoặc yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra (nếu có).

 

TRƯỞNG ĐOÀN
(ký và ghi rõ họ tên)

 

- Mẫu số 10D

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Số:      -BC/UBKTTU

…, ngày … tháng … năm …

 

Độ mật theo quy định

 

 

       

 

BÁO CÁO

kết quả kiểm tra... đối với....
(nội dung và tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác

của đảng viên được kiểm tra)

---

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra)

Thực hiện Chương trình công tác năm... (nếu có) hoặc văn bản chỉ đạo số..., ngày... của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra); Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra... đối với... (nội dung và tên tổ chức đảng hoặc họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra) kết quả kiểm tra như sau:

1- Ghi kết luận về từng nội dung được kiểm tra gồm: ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân; trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

2- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận:

- Đối với tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra.

- Đối với tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra.

- Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

3- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên (nếu vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật) hoặc chỉ đạo đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cơ quan chỉ đạo tiến hành kiểm tra)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- Lưu VT-LT, HS.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
 

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

ADMIN UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK