Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 23CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

7.5.2018 - 10:55

Thời gian qua, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Bắc Bình thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao như: tỷ lệ giao quân, vận động tốt các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, không có tình trạng khiếu kiện đông người; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tương đối ổn định…


       Một số thôn, khu phố xây dựng được nhiều mô hình, phong trào thi đua có hiệu quả trên các lĩnh vực như: văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ, giao thông nội đồng… Nhiều thôn, khu phố gắn kết hiệu quả việc thực hiện phong trào thi đua với chú trọng xây dựng, củng cố các chi, tổ hội vững mạnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong nhân dân.

       Tuy nhiên, công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; không khí thi đua chưa thật sự sôi nổi, lan tỏa; việc giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các thôn, khu phố còn chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể, chưa gắn với việc giải quyết các tồn đọng, hạn chế, bức xúc của địa phương; các thôn, khu phố chưa có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Phát động thực hiện thi đua còn mang tính dàn trải, chưa có tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm, còn ít mô hình hay, cách làm hiệu quả nên việc bình xét để khen thưởng ở các thôn, khu phố còn khó khăn, lúng túng; Kết quả thực hiện các nội dung thi đua còn nhiều mặt chưa bền vững.

       Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do: Một số cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chưa thật sự quan tâm chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua; sự phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở một số địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến việc vận động nhân dân thực hiện các nội dung chưa đảm bảo.

       Công tác triển khai các nội dung thi đua còn nhiều hạn chế, lúng túng, nhất là những vấn đề mang tính lâu dài cần có thời gian giải quyết, huy động đông đảo quần chúng tham gia; nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chưa hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua, do đó chưa tích cực tham gia, đóng góp, xây dựng thôn, khu phố.

       Để đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào thi đua thôn, khu phố, Đảng ủy các xã, thị trấn của huyện Bắc Bình cần thực hiện tốt các công việc như:

       Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 23CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 112-KH/HU và Hướng dẫn số 05-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy bằng các hình thức phù hợp đến các chi bộ địa bàn và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua tại địa bàn dân cư, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở.

       Hàng năm giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua cụ thể cho thôn, khu phố theo 4 nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TU gắn với chọn từng việc cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với địa phương để các thôn, khu phố tổ chức thi đua với nhau.

       Từng địa bàn thôn, khu phố nên chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc nhất để phát động thi đua đến từng hộ gia đình nhân dân.

       Chủ động thành lập Hội đồng xét chọn, biểu dương khen thưởng phù hợp, đánh giá sâu sát, thực chất kết quả thực hiện phong trào của các thôn, khu phố.

       Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện phong trào gắn với biểu dương khen thưởng kịp thời.

       Mặt trận, đoàn thể huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cơ sởhướng dẫn, triển khai sâu rộng phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên./.

 

Tô Long
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK