Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Phú Quý tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền

7.5.2018 - 9:40

Trong năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước ở địa phương tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả khá quan trọng; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận từng bước được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm chuyển biến tích cực; phương thức hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương tiếp tục được đổi mới theo hướng vì nhân dân, chăm lo cho nhân dân, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Các cấp chính quyền tập trung quán triệt đầy đủ, sâu kỹ các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với quan điểm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trong đó “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”; qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Các cấp ủy Đảng trong cơ quan Nhà nước ở địa phương tăng cường lãnh đạo công tác dân vận; thực hiện tốt công tác dân vận từ khâu đề xuất chủ trương, chính sách cho đến câu tổ chức thực hiện, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; hết sức chú ý công tác dân vận thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân để nhân dân biết, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giải quyết những phát sinh, vướng mắt, bức xúc trong nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Rà soát quy chế phối hợp giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong huyện, nhằm tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp trong thực hiện quy chế. Triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Phú Quý; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; rèn luyện kỹ năng, phong cách làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.


Tập trung quán triệt chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 22/02/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tạo điều kiện để mặt trận tổ quốc việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chín quyền; nắm bắt thông tin công tác dân vận chính quyền thông qua chế độ báo cáo, tham dự các cuộc họp, hội nghị và thôn tin về các chương trình, dự án có tác động lớn, ảnh hưởng đến đời sống của nhận dân.

Để triển khai thực hiện tốt Năm dân vận chính quyền theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

- Xác định rõ chất lượng công tác dân vận của chính quyền phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan; sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, hướng dẫn giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ tham gia của nhân dân . . trong các yếu tố tạo nên chất lượng công tác dân vận chính quyền, yếu tố chủ quan luôn đóng vai trò quyết định trực tiếp, yếu tố khách quan có vai trò quan trọng và không thể thiếu.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang về vai trò, vị trí và tầm quang trọng công tác dân vận chính quyền; trên cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền, đồng thời vận dụng phương châm phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

- Thường xuyên chăm lo, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực thi có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phương thức quản lý, điều hành, xây dựng phong cách làm việc với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đảm bảo để chính quyền có đủ năng lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu và đòi hỏi của người dân.

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, nghị định của Chính phủ quy định thực hiện dân chủ ở cơ quan, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Phú Quý, có kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy chế.

- Quan tâm giải quyết kịp thời những nhu cầu, đòi hỏi thiết yếu của nhân dân; thực hiện tốt quy định về chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của công dân ngay khi vụ việc mới phát hiện, không để vụ việc kéo dài dẫn đến đơn thư khiếu kiện vượt cấp, hoặc hình thành điểm nóng. Xây dựng và có cơ chế cụ thể để khuyến khích tạo điều kiện cho mọi người dân điều có thể thực hiện quyền làm chủ theo quy định của pháp luật.

Chính quyền cần chủ động phối hợp và nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Huỳnh Vứng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK