Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Qua 5 năm thực hiện Quy định số 173 - QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và một số kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh

4.5.2018 - 8:53

Những năm qua công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong tỉnh có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương. Nhận thức về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã có bước chuyển biến rõ rệt; các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện xây dựng nông thôn mới và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhà. Công tác phát triển đảng viên những năm qua được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm nhiều hơn, nhưng việc kết nạp lại những đảng viên bị đưa ra khỏi đảng và kết nạp quần chúng ưu tú vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá ra đình có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ còn nhiều khó khăn, lúng túng do chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của Trung ương.


Từ tình hình thực tế đó, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Quy định số 173-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã kịp thời có văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ.  Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Quy định số 173-QĐ/TW trong cấp ủy cấp mình và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp tổ chức quán triệt cho tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng trong phạm vi lãnh đạo. Qua đó giúp cho đảng viên, quần chúng nhận thức đầy đủ, rõ hơn về quan điểm chỉ đạo của Trung ương; xác định rõ hơn chức trách, nhiệm vụ trong hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên trong thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Bước đầu đạt được một số kết quả đó là:

Các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất là trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, trong lực lượng Công an, Quân đội, trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân. Những trường hợp vi phạm CSDS&KHHGĐ mà đối tượng vi phạm là đảng viên, cán bộ công chức, viên chức đều được chỉ đạo xử lý nghiêm túc. Cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm, chú ý bồi dưỡng, xem xét đối với các cá nhân tuy trước đây có vi phạm CSDS&KHHGĐ nhưng nay thể hiện tốt vai trò tích cực, gương mẫu, có uy tín trong quần chúng nhân dân, nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong công tác cũng như trong lao động, sản xuất, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tổ chức đảng, cấp uỷ các cấp luôn cân nhắc, xem xét chặt chẽ kết nạp đảng đối với quần chúng có vi phạm CSDS&KHHGĐ để vừa đảm bảo tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, vừa không ảnh hưởng đến việc thực hiện CSDS&KHHGĐ ở địa phương, đơn vị. Kết quả, từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy đã xem xét, kết nạp lại 01 đảng viên vi phạm CSDS&KHHGĐ và 12 quần chúng vi phạm CSDS&KHHGĐ vào Đảng.

Đạt được những kết quả nêu trên là do: Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW đã được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc; quá trình đó, đã hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Việc kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi đảng và quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đều thực hiện đúng quy trình, quy định. Trước khi xem xét kết nạp đảng, Ban Thường vụ cấp huyện đều có báo cáo xin ý kiến và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo đồng ý bằng văn bản, Ban Thường vụ cấp huyện ra Quyết định kết nạp đảng viên.

Tuy vậy, nhận thức của một số cấp ủy cơ sở về việc kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, kết nạp quần chúng vi phạm CSDS&KHHGĐ vào Đảng còn hạn chế, nhất là ở chi bộ thôn và khu phố. Số lượng kết nạp lại đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm CSDS&KHHGĐ, kết nạp đảng đối với quần chúng vi phạm CSDS&KHHGĐ trong toàn Đảng bộ còn thấp. Nguyên nhân là do: Một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự chú trọng công tác kết nạp lại đảng viên theo đúng Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Một số quần chúng vi phạm CSDS&KHHGĐ tuy được cấp ủy các cấp quan tâm và bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ nhưng chưa thực sự phấn đấu rèn luyện tốt; một số quần chúng ưu tú xin vào Đảng tuy đủ các điều kiện, nhưng thời gian phấn đấu chưa đủ 60 tháng theo quy định. Một số đảng viên ra khỏi đảng do vi phạm CSDS&KHHGĐ có giảm sút ý chí phấn đấu.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định 173 –QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) trong thời gian tới thiết nghĩ Trung ương sớm có chính sách phân cấp cho ban thường vụ huyện ủy và tương đương thẩm quyền xem xét, quyết định kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, kết nạp quần chúng vi phạm CSDS&KHHGĐ vào Đảng, nhằm tăng cường trách nhiệm của cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở; đồng thời động viên, khuyến khích các chi, đảng bộ cơ sở bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, quần chúng vi phạm CSDS&KHHGĐ có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng theo đúng quy trình, thủ tục./.

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK