Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)

3.5.2018 - 16:30

I- Hoàn cảnh ra đời.

Sau chiến thắng quân Nam Hán năm 938, ông Ngô Quyền xưng Vương, xây dựng triều đình riêng, đóng đô tại Cổ Loa, chấm dứt ách đô hộ hơn 1000 năm của giặc phương Bắc, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ cho dân tộc.


Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước rối ren. Đến năm 965, hình thành 12 vùng ly khai, lịch sử gọi là loạn “12 sứ quân”.

Từ đất Hòa Lư – Ninh Bình, người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh đã phất cờ, tập hợp dân chúng, giải quyết vấn đề lịch sử đặt ra "dẹp loạn 12 sứ quân" thống nhất đất nước vào cuối năm 967.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, định đô ở Hoa Lư, xây dựng triều chính và quản lý đất nước. Năm 970, Đinh Tiên Hoàng bỏ niên hiệu của nhà Tống, đặt niên hiệu Thái Bình. Qua đó đã khẳng định nền độc lập, tự chủ của dân tộc.

II- Nhà nước Đại Cồ Việt (968-1054) trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Quốc hiệu Đại Cồ Việt (từ năm 968 - 1054), trãi qua 3 triều: Đinh (968-980), Tiền Lê (980-1009), thời kỳ đầu của nhà Lý (1010-1059).

* Tổ chức bộ máy nhà nước triều Đinh (968-980)

- Về bộ máy: Vua nắm các quyền tư pháp, lập pháp, hành pháp, quân đội và đối ngoại. Bộ máy chia thành 3 cấp: Triều đình (Trung ương), Đạo (cấp trung gian), Giáp, Xã (cơ sở). Dù còn sơ khai nhưng tạo nền tảng ban đầu của một quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ.

- Về quân đội, xây dựng 10 đạo quân (thập đạo) do 10 vị tướng đứng đầu. Quân thường trực được trang bị quân phục thống nhất, vũ khí đa dạng.

- Về luật pháp, được quan tâm xây dựng nhưng vẫn mang tính sơ khai.

- Về kinh tế: Nông nghiệp được chú trọng; nghề dệt, rèn, mộc ... phát triển; Vua sở hữu ruộng đất, dân canh tác phải đóng tô, thuế, đi lính.

- Về văn hóa cung đình dần hình thành; Phật giáo có ảnh hưởng lớn trong triều và xã hội; văn hóa dân gian tiếp tục phát triển.

- Đối ngoại mềm dẻo để giữ gìn hòa bình cho dân tộc.

* Tổ chức bộ máy triều Tiền Lê và thời kỳ đầu Triều Lý (980-1009):

- Về bộ máy: Thời Tiền Lê giống thời Đinh. Thời Lý, vua xưng Thiên tử, bộ máy hoàn thiện hơn. Đến năm 1002 đổi Đạo thành Lộ, dưới lộ là phủ, châu, giáp, xã. Thời Lý chia thành Lộ và phủ; dưới là huyện/ châu (miền núi); nhỏ nhất là hương, giáp (miền núi).

 

- Về quân đội: Ngoài quân thường trực của triều đình được xây dựng với nhiều binh chủng còn có quân địa phương.

- Về xây dựng luật pháp và áp dụng như thời Đinh. Đến thời Lý ban hành bộ luật mới gọi là “Hình thư” - là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta; ở xã, làng vẫn còn áp dụng luật tục.

- Về kinh tế, nông nghiệp giữ vai trò chính; nghề gốm, dệt, khai mỏ, chạm khắc, mọc, mua bán... tiếp tục phát triển.

- Văn hóa cung đình và văn hóa dân gian tiếp tục phát triển; Phật giáo có ảnh hưởng lớn, có nhiều tăng quan cố vấn cho vua.

- Quan hệ hòa thuận với nhà Tống.

2- Vai trò của nhà nước Đại cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, tồn tại và phát triển đã khẳng định sức mạnh của ý chí độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân sau nghìn năm Bắc thuộc. Đây là nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử của dân tộc; mở ra những trang sử vẻ vang của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự chủ xuyên suốt các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê.

Nhà nước Đại Cồ Việt có công lớn trong việc giữ gìn, củng cố nền độc lập dân tộc trong một thế kỷ. Các chủ trương, chính sách và những thành tựu của nhà nước Đại Cồ Việt đã đặt nền móng cho sự ra đời, tồn tại và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, văn hóa, đối ngoại,... của nhà nước phong kiến Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc.

III- Công lao của Đinh Tiên Hoàng trong tiến trình lịch sử dân tộc:

1. Đinh Tiên Hoàng có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, trở thành Hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc.

2. Là người đặt nền móng sáng lập Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, cụ thể:

+ Đặt quốc hiệu, xưng Hoàng đế, định niên hiệu Thái Bình - ngan hàng với phương Bắc;

+ Phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp nâng cao đời sống người dân và tạo sức mạnh, nâng cao sức chiến đấu của đất nước.

+ Xây dựng chế độ quân chủ trung ương tập quyền là xây dựng nền móng ban đầu vững chắc cho các vương triều sau tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhà nước phong kiến; thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại phù hợp, nhất là khôi phục lại thế đứng hiên ngang cho đất nước, dân tộc; khôn khéo đối phó với âm mưu và hành động xâm lược của giặc ngoại xâm.

Công lao to lớn của Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng vang vọng mãi muôn đời.

Kèm theo file.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tóm lược.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK