Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018

3.5.2018 - 10:19

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 theo Kết luận số 162-KL/HU, ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (viết tắt là Kế hoạch số 150-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X)).

- Tăng cường chỉ đạo sơ kết, tổng kết nghị quyết của Đảng và chỉ đạo đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tiếp tục lãnh đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy([1]); Chỉ thị số 29-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa IX)([2]). Tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây xanh, cây phân tán.

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống cháy, nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; cứu nạn, cứu hộ trên biển; phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

2. Rà soát quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 (giai đoạn A2).

3. Tình hình thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Dự thảo (lần 1) Báo cáo đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Nghe báo cáo và cho ý kiến nội dung, nhân sự Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

3. Tình hình thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

    Thứ ba,

    ngày 01   

   Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động (01/5).

    Thứ tư,

    ngày 02

   Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

    Thứ năm,

     ngày 03 

   - Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ      và sinh hoạt chuyên đề quý II/2018.

    Thứ sáu,

     ngày 04

   Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

   Thứ hai,

    Ngày 07

  - Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

    Thứ ba,

    ngày 08  

   - Buổi sáng:

  + 07 giờ 30’ - 09 giờ: Họp Thường trực Huyện ủy.

  + 09 giờ 30’ - 11 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban nhân dân         huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy về tình hình thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU         của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

  - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác rà        soát quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của        huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 (giai đoạn A2).

     Thứ tư,

     ngày 09

  - Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt Hướng        dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thực        hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật    đảng viên vi phạm và Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị      về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá      nhân trong hệ thống chính trị.

  + Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch    Hội đồng nhân dân huyện dự Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Phú Quý.

    Thứ năm,

     ngày 10

  - Buổi sáng:

  + Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm        thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung      ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ      đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, do tỉnh tổ chức.

  + Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự làm việc với Ủy       ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nghe kết luận kết quả kiểm tra Ủy ban Mặt trận Tổ           quốc huyện.

  - Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội         chính tháng 5/2018.

   Thứ sáu,

    ngày 11

   Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

   Thứ hai,

    ngày 14

   - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc     với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

   Thứ ba,

   ngày 15

 

   Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất.

   Thứ tư,

   ngày 16

  - Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy làm việc với chi ủy, ban điều          hành các thôn trên địa bàn xã Long Hải([3]).

 - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực huyệnTình    hình triển khai Kế hoạch số 148-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X)      thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy            (khóa XIII)).

   Thứ năm,

    ngày 17

   - Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự              huyện dự Hội nghị trực tuyến rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết lãnh đạo của      Đảng ủy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

   - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về chuẩn bị nội      dung đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X,        nhiệm kỳ 2015 - 2020.

    Thứ sáu,

    ngày 18

   - Buổi sáng:

  + 07 giờ 30’ - 09 giờ: Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động ra quân trồng cây      xanh, cây phân tán.

   + 09 giờ 30’ - 11 giờ 30’: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện      ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về  công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân huyện    lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

  - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội         nghị tuyên dương điển hình phụ nữ tiêu biểu và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị      số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo      đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức.

   Thứ bảy,

   ngày 19

   - Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tuyên dương gương      điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong        cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018, do tỉnh tổ chức.

   Thứ hai,  

    ngày 21

   - Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

  - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì          Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của          Tỉnh ủy (khóa XII) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với              công tác dân vận trong tình hình mới”.

   Thứ ba,

   thứ tư;

   ngày 22, 23

  Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng          nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện.

   Thứ tư,

   ngày 23

   - Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm         thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về    tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Khu vực            phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, do tỉnh tổ chức.

    Thứ năm,

    ngày 24

  - Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy làm việc với chi ủy, ban điều          hành các thôn trên địa bàn xã Long Hải([4]).

  - Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện    chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 5/2018.

   Thứ sáu,

   ngày 25

   Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

   Thứ hai,

    ngày 28

   - Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy

   - Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch    Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện          tháng 5/2018.

   Thứ ba,

   ngày 29

   - Buổi sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 -      2018) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) và    Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “nông nghiệp,        nông dân, nông thôn”.

   Thứ tư,

   ngày 30

   Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ hai.

   Thứ năm,

    ngày 31

  - Buổi sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 06-      NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) và Công điện số 732/CĐ-TTg          của  Thủ tướng Chính phủ.

 


([1]) Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

([2]) Chỉ thị số 29-CT/HU, ngày 31/7/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trồng cây xanh, xây bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu nước vì sự phát triển bền vững của huyện nhà.

([3]) Mời thêm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự và đưa tin); đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã.

([4]) Mời thêm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự và đưa tin); đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK