Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

ĐẢNG BỘ XÃ LONG HẢI qua 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

27.4.2018 - 14:41

Ngay sau khi tiếp thu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Long Hải đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện. Qua 02 năm triển khai, thực hiện; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là:


- Nhận thức và hành động của cấp ủy các cấp, của cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến, trước hết là việc chủ động xây dựng kế hoạch hành động hàng năm, đề ra công việc, giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành một cách cụ thể. Ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tốt hơn; công tác tư phê bình và phê bình, xây dựng, giữ gìn, phát huy đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tại địa phương ngày càng được nâng lên.

          - Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời bổ sung nội dung “Học tập và làm theo thư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của Đảng bộ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục 03 vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định tại Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 10/02/2017 đạt kết quả bước đầu; qua đó, từng bước làm giảm đáng kể tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đánh cá bằng chất nổ, chất chất độc hại và khai thác, thu mua hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không kinh doanh, sử dụng chất cấm, chất độc hại trong nuôi trồng, sản xuất, chế biến thực phẩm; chú trọng đúng mức công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên, học sinh bỏ học dở chừng trên địa bàn.

          - Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đã trở thành nền nếp thường xuyên của các tổ chức đảng trong sinh hoạt chi bộ,  gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua - yêu nước, hành động cách mạng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, nổi rõ là:

          (1) Các trường học với các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tích cực đổi mới phương pháp dạy - học, đẩy mạnh việc nghiên cứu, viết sáng kiến minh nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giảng dạy, giáo dục và công tác quản lý của nhà trường; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, qua đó giáo dục đạo đức, tinh thần yêu quê hương, đất nước và kỹ năng sống cho học sinh; duy trì nghiêm chào cờ đầu tuần gắn với sinh hoạt văn nghệ, múa, hát, kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác,… từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

            (2) Các cơ quan, tổ chức đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; gắn nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chú trọng xây dựng, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thái độ giao tiếp, ứng xử hòa nhã, hạn chế việc gây phiền hà, sách nhiễu trong nhân dân; nâng cao ý thức và tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, điện nước, văn phòng phẩm, …

          (3) Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh, xây bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu, … ở khu dân cư được tích cực triển khai, tổ chức thực hiện mang lại nhiều kết quả quan trọng. Đời sống, kinh tế gia đình của đại bộ phận nhân dân được nâng lên đáng kể. Đồng thời, mỗi ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, điển hình như: Hội Nông dân với mô hình “Trồng rau an toàn”, “chăn nuôi heo”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Tổ Tiểu thương”; Đoàn Thanh niên với mô hình “Tuyên truyền an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ Ngư dân trẻ”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Hội Cựu chiến binh tham gia an toàn giao thông” …. đã tạo được sức lan toả tích cực trong cộng đồng dân cư.

          - Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt việc chăm lo nghười nghèo, neo đơn, gia đình có công cách mạng,... bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kịp thời giải quyết tốt đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân và những vấn đề nổi cộm, bức xúc diễn ra trên địa bàn; không để phát sinh khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban thường vụ Đảng uỷ đã phân công các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ và Đảng uỷ viên về tham dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại các chi bộ trực thuộc, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đảng tại cơ sở. Chỉ đạo các cấp uỷ kịp thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí trong cấp ủy phù hợp, nhằm phát huy trách nhiệm của tập thể và cá nhân phụ trách, giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưng tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

          - Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “hướng về cơ sở, gần dân, sát dân”. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được phổ biến, tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng tại địa phương mang lại nhiều kết quả quan trọng.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các chuyên đề học tập hàng năm được Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc.

          ­Qua 02 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; toàn Đảng bộ đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, được các cấp, ngành kịp thời biểu dương, khen thưởng thông qua công tác sơ kết, tổng kết chuyên đề và tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Trong đó, có 03 tập thể và 06 cá nhân được tuyên dương tại Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp xã, giai đoạn 2016 - 2018; 01 tập thể được Ban Thường vụ Huyện uỷ xét đề nghị Bí thư Tỉnh uỷ xét tặng Bằng Tuyên dương, 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen điển hình tiêu biểu.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, nổi bật; việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua ở địa phương còn một số tồn tại, hạn chế, đáng chú ý là:

- Công tác phổ biến, học tập, tuyên truyền, giáo dục thực hiện việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các chuyên đề năm 2017 và chuyên đề năm 2018 ở tổ chức đảng, cơ quan, đơn vi nhìn chung chưa được thường xuyên. Nội dung, hình thức phổ biến, học tập, tuyên truyền, sinh hoạt chưa phong phú, thiếu sức hấp dẫn, có mặt còn hình thức.

- Công tác phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình, tiêu biểu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên, thiếu sâu sát.

- Một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành giờ giấc chưa nghiêm, làm việc cầm chừng, năng lực, hiệu quả làm việc có mặt hạn chế so với yêu cầu; ngại va chạm, chưa mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình.

- Công tác kiểm tra, giám sát “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội chậm đổi mới, thiếu sức lan toả trong cộng đồng dân cư.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) trong toàn Đảng bộ xã; Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Long Hải xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các cấp ủy chi bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nội quy cơ quan; từng cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức, lối sống bảo đảm cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp với từng đối tượng.

3. Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đưa một số việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém gắn với giải quyết kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu câu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Lấy kết quả thực hiện nội dung các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

4. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước theo tinh Công văn số 652-CV/HU, ngày 22/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ. Các đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu ở địa phương, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập làm theo.

5. Các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng trong tổ chức mình nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tạo chuyển biến sâu sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Bùi Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK