Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ”

26.4.2018 - 10:55

Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động là một trong những chương trình trọng tâm trong hoạt động Công đoàn giai đoạn 2013 - 2018.  Tổ chức Công đoàn cùng với các cấp, ngành, địa phương, cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh toàn diện.


Công nhân tại Công ty TNHH quốc tế Right Rich được đào tạo sau khi tuyển dụng

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình Phối hợp số 05/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT ngày 31/12/2014 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo về“Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh, giai đoạn 2014-2020”. Theo đó, chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại với người sử dụng lao động, gắn nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đưa nội dung học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động vào nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Qua 05 năm, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, pháp luật, kỹ năng sống cho 511.486 lượt người, số công nhân, lao động được đào tạo chuyên môn, tay nghề là 31.785 người. Tính đến tháng 11/2017, cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, lao động có trình độ học vấn THPT là 65.531/ 82.039 người, tỷ lệ 79,88%; cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 37.878/82.039 người, tỷ lệ 46,17%; cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, lao động có kiến thức cơ bản về tin học là 41.415/ 82.039 người, tỷ lệ 50,48%; cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, lao động có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ là 27.182/ 82.039 người, tỷ lệ 33,13%; có 1.162/1.162 đơn vị  cơ quan, đơn vị đưa công tác nâng cao trình độ học vấn cho đoàn viên và người lao động vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động; có 7/7 doanh nghiệp nhà nước đưa nhiệm vụ vào Thỏa ước lao động tập thể; có 148/254 doanh nghiệp tư nhân đưa nhiệm vụ vào thỏa ước lao động tập thể; có 12/19 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đưa nhiệm vụ vào Thỏa ước Lao động tập thể.

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo nghề hệ trung cấp, sơ cấp gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Trong 05 năm, nhà trường đã tổ chức 97 lớp đào tạo hệ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho 3.137 học viên; 87 lớp đào tạo nghề hệ trung cấp cho 1.927 học viên; phối hợp tổ chức 40 lớp liên thông trung cấp, cao đẳng lên Đại học cho 1.630 học viên, gồm một số ngành nghề thu hút học viên tham gia học đông như: Kỹ thuật Chế biến Món ăn, Nghiệp vụ Du lịch (Lễ tân, Buồng, Bàn), Tiếng Nga, tiếng anh chuyên ngành Du lịch, Sửa chữa Thiết bị lạnh, Bồi dưỡng Kiến thức Kế toán trưởng, Báo cáo thuế… Đối tượng tham gia học nghề chủ yếu là lao động nông thôn, lao động là ngư dân ven biển có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, lao động là người dân tộc, gia đình thuộc diện chính sách trong toàn tỉnh… Trung tâm đã tổ chức tư vấn việc làm cho 28.529 lao động; giới thiệu việc làm & cung ứng lao động (trong và ngoài nước) cho 5.895 lao động.

Tuy nhiên, công tác nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác thực hiện mới dừng lại ở mức độ khảo sát trình độ học vấn, chuyên môn; việc biên soạn tài liệu, các điều kiện triển khai và việc cụ thể hóa, các yếu tố, điều kiện khuyến khích đối với người học còn nhiều hạn chế. Không phát hành được các bản tin, tài liệu tuyên truyền về học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; chưa nghiên cứu, tổ chức nhiều hình thức động viên công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập; ngành Giáo dục - Đào tạo chưa đẩy mạnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức dạy văn hóa, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu và đối tượng là công nhân, viên chức, lao động và người lao động muốn học để nâng cao trình độ nhưng chưa được một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian và kinh phí. Một phần do tâm lý của người lao động không thích học tại các trường nghề và không tự ý thức trong học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; mặt khác khả năng thích ứng vươn lên của một số trường nghề về chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế bất cập.

Để đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tăng lên về số lượng và chất lượng, trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, điều này đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ… đáp ứng đòi hỏi về chất lượng lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục vận động người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động vào thỏa ước lao động tập thể, tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho người lao động tham gia học tập; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động được kèm cặp nâng cao tay nghề, thi tay nghề tại doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”, phối hợp với Hội Khuyến học địa phương thực hiện tốt việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 -2020… 

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK