Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy

24.4.2018 - 8:29

Thực hiện Kế hoạch số 328/KH-CAT-PX15, ngày 07/02/2018 của Công an Tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy “về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018”; Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong tham mưu, đề xuất và hướng dẫn triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống dân vận và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an huyện trong phối hợp triển khai, thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”.

3. Thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thống nhất nội dung và phối hợp chặc chẽ trong chỉ đạo triển khai, thực hiện; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai, thực hiện ở địa bàn cơ sở.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác Dân vận, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 16/01/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 và Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 19/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh-trật tự năm 2018; Kế hoạch số 259/KH-BCĐ ngày 19/01/2018 của Ban chỉ đạo tỉnh về “Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018” và Hướng dẫn số 169/HD-BCĐ-CAT ngày 22/01/2018 của Ban Chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đến cơ sơ, cán bộ và nhân dân trong năm 2018.

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”“Năm dân vận chính quyền – 2018” trong lực lượng Công an các cấp và trong hệ thống dân vận; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiện có, gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018.

2. Phối hợp tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả các Thông tư của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong lực lượng CAND, Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sơ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” trong lực lương Công an nhân dân và Ban dân vận các cấp gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thói về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện tốt Công văn số 623-CV/HU, ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

3. Chủ động phối hợp chặc chẽ với các địa phương, các ngành, mặt trận, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố theo Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về TT. ATXH cần chuyển hóa (Theo kế hoạch số 3285/KH-BCĐ, ngày 24/8/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020); tập trung các xã đăng ký về đích nông thôn năm 2018, địa bàn tôn giáo, dân tộc… để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, ngăn ngừa ngay từ đầu và từ cơ sở những vấn đề phát sinh phức tạp về an ninh trật tự,… nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”.

4. Phối hợp kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự đến cơ sơ, cán bộ và nhân dân năm 2018. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sơ, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”.

5. Phối hợp tham mưu, đôn đốc hướng dẫn triển khai, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đoàn, hội phụ nữ trong việc góp ý xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh, gắn với thực hiện Quyết định số 3104/QĐ, ngày 29/8/2017 của Bộ Công an ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với CAND” để lấy ý kiến góp ý của cán bộ và nhân dân về thái độ giao tiếp ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong, ý thức phục vụ nhân dân; năng lực, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai nhiệm vụ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; mức độ hài long của tổ chức, cá nhân về quy trình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công.

6. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; thông tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc và dự báo tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đối với Ban Dân vận Huyện ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng về công tác dân vận; kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 05/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

- Phối hợp với cấp ủy cơ sở chỉ đạo Ban Tuyên vận các xã, thị trấn, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặc chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và TT. ATXH địa phương.

- Chỉ đạo Ban Tuyên vận các xã, thị trấn triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp năm 2018.

2. Đối với Công an huyện

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, nhà nước và của Bộ Công an về công tác dân vận trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống “Diễn biến hòa bình”; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các bài viết tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm… về công tác dân vận; nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” và mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công an huyện căn cứ vào kế hoạch năm 2018 để triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện có trách nhiệm triển khai, quán triệt kế hoạch này đến toàn thể đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mình để thực hiện tốt các nội dung đề ra. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc triển khai, thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

2. Ban Tuyên vận các xã, thị trấn và Công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện; gửi báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm (trước ngày 10/5) và báo cáo năm (trước ngày 10/11) về Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện (qua bộ phận Tổ chức - Đội Tổng hợp) để tổng hợp báo cáo cấp trên theo dõi chỉ đạo.

3. Giao Đội Tổng hợp (bộ phận Tổ chức) của Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy giúp lãnh đạo hai bên triển khai, thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch phối hợp này./.

Kèm theo file.

Ban Dân vận Huyện uỷ.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK