Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

24.4.2018 - 8:28

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 218-QĐ/UBKTTU, ngày 26/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng,


ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở.

Điều 2. Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở trực thuộc căn cứ mẫu văn bản nghiệp vụ bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực cùng với Quyết định số 33-QĐ/UBKTHU, ngày 05/6/2017 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở trực thuộc thi hành Quyết định này./.

Kèm theo quyết định.

Mẫu văn bản.

UBKT Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK