Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Huyện Bắc Bình hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

16.4.2018 - 9:50

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Vì vậy, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh mà trực tiếp là Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2018 đến các ban, ngành, đoàn thể. Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tham mưu UBND huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện ban hành trên dưới 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Cấp ủy Đảng các cấp có Nghị quyết lãnh đạo; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thường xuyên được kiện toàn đã làm tốt vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng theo luật định, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ trong quá trình thực hiện.


       Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Ban CHQS huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn đã tổ chức tốt việc đăng ký tuổi 17 cho các nam thanh niên, do đó việc quản lý thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ (từ độ tuổi 18 đến 27) để đưa vào diện xét duyệt nhập ngũ hàng năm luôn thuận lợi. Huyện đã đăng ký quản lý được 1073 công dân, chiếm 0,76% dân số; trong đó, thuộc diện đăng ký trực tiếp 1019 công dân, thuộc diện đăng ký gián tiếp 54 công dân, 1073/1073 công dân thuộc diện đăng ký, đạt 100 %. Các xã, thị trấn có tỷ lệ đăng ký trực tiếp cao như Phan Rí Thành, Chợ Lầu, Lương Sơn, Hồng Thái, Phan Điền, Sông Bình, Phan Sơn, Sông Lũy, Hải Ninh và Hòa Thắng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ từ khâu phúc tra nắm nguồn đến xét duyệt tiêu chuẩn, công khai kết quả xét duyệt ở cơ sở. Từ đó, việc tổ chức xét duyệt ở các cấp thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổng số thực lực trong độ tuổi từ 18 đến 27 đưa vào xét duyệt 6169 công dân, đạt 4.69% so với dân số; Miễn, tạm hoãn các loại 5106 công dân, chiếm 82,76% thực lực xét duyệt; Còn lại đủ điều kiện gọi khám sức khỏe 1063, công dân đạt 17,24%. 

        Năm 2018, các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tương đối tốt công tác sơ tuyển sức khỏe nên tỉ lệ điều khám giảm, chất lượng công dân đạt sức khỏe tăng so với năm trước; cụ thể các xã, thị trấn Hồng Thái, Phan Điền, Lương Sơn, Chợ Lầu, Hải Ninh và Phan Lâm. Trên cơ sở số lượng thanh niên đủ điều kiện gọi khám đã được xét duyệt, UBND huyện có quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe và kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể cho từng địa phương. Hội đồng khám đã tiến hành tập huấn công tác chuyên môn, các thành viên hội đồng khám làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn chỉ đạo cho Ban CHQS trực tiếp đến từng gia đình thanh niên giao lệnh và đôn đốc thực hiện lệnh điều khám kết quả 100% thanh niên và gia đình nhận lệnh.

        Để thực sự chọn những công dân nam hội tụ đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tiến hành thâm nhập nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, gia đình kết hợp bình cử những công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình cử, công khai; phát huy tốt vai trò của chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong công tác bình cử. Cấp xã đã công khai niêm yết đầy đủ các loại danh sách miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, kết quả khám sức khỏe NVQS và danh sách gọi nhập ngũ (công khai đơn vị công dân nhập ngũ), tạo điều kiện cho nhân dân giám sát và kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ không để phát sinh tiêu cực. Công tác bình cử công dân nhập ngũ được các địa phương thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công bằng, dân chủ trong tuyển quân, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Việc thực hiện “3 bình cử, 4 công khai” là một quy trình buộc các địa phương phải triển khai thực hiện một cách đầy đủ, công bằng dân chủ khách quan và công khai trong tuyển chọn, hạn chế tiêu cực tạo niềm tin ở quần chúng, từ đó tạo điều kiện để công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ năm 2018 đạt chất lượng cao. Công tác bình cử, công khai được tiến hành tại khu phố, thôn đến các xã, thị trấn ngay từ khâu lập danh sách chuẩn bị nguồn thực lực cho đến quá trình xét duyệt, khám sức khỏe và gọi nhập ngũ; do vậy, đến thời thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào vắng mặt trái phép, bỏ ngũ và đều thể hiện quyết tâm xác định tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Kết quả giao nhận quân: Về số lượng: 160/160 thanh niên đạt 100 % chỉ tiêu trên giao.Về chất lượng: Tuổi đời: Từ 18 - 20 tuổi: 100 thanh niên, đạt tỷ lệ 62,5% (năm 2017: 69,09%); Từ 21 - 24 tuổi: 49 thanh niên, đạt tỷ lệ 30,62% (năm 2017: 28,48%); 25 tuổi: 05 thanh niên, đạt tỷ lệ 0,07% (năm 2017: 2, 42 %); Từ 26 - 27 tuổi: 06 thanh niên đạt tỷ lệ 3,75%. Về Trình độ văn hoá:  THCS: 83 thanh niên, đạt tỷ lệ 51,87% (năm 2017: 50%); THPT: 64 thanh niên, đạt tỷ lệ 40% (năm 2017: 48,6%); Trung cấp: 05 thanh niên, đạt tỷ lệ 3,12 % ( năm 2017: 0,6 %); Cao đẳng: 01 thanh niên, đạt tỷ lệ 0,62 % ( năm 2017: 1,81 %); Đại học: 04 thanh niên, đạt tỷ lệ 2,5 %; Con cán bộ: 03 thanh niên. Chỉ tiêu giao quân đạt 100 % (160/160 thanh niên): Sư đoàn 302: 50 công dân; Vùng 4 Hải quân: 90 công dân; Bộ CHQS tỉnh: 50 công dân. Tỷ lệ đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra: 1,75/2 % chỉ tiêu (6/6 đảng viên).

        Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt được kết quả tốt hơn, hoàn thành chỉ tiêu trên giao cả về số lượng và chất lượng; cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau đây: Ban CHQS các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, là cơ quan trung tâm hiệp đồng với các ban, ngành liên quan làm tốt công tác đăng ký, quản lý thực lực nhất là số thanh niên đã tốt nghiệp, bỏ học tại các trường và đi làm ăn xa; thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, bảo đảm tính chính xác, công bằng, dân chủ, công khai. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục vận động thường xuyên sâu rộng trong nhân dân, nhất là số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú để xây dựng ý thức trách nhiệm, ý thức xã hội của công dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục củng cố kiện toàn và nâng cao vai trò chức năng hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp theo luật định; xây dựng và phát huy tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong công tác quản lý thực lực, quản lý địa bàn, sơ sở được phân công. Tiếp tục làm tốt công tác phúc tra, khảo sát, quản lý chắc thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tiến hành đúng, đủ các bước theo quy trình tuyển chọn bảo đảm chính xác, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ sót thực lực, tăng tỉ lệ đăng ký trực tiếp. Tập trung nâng cao chất lượng việc tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn, công khai các danh sách ở các cấp nhất là cấp xã. Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp trong tổ chức điều hành; chủ động xây dựng bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên, đoàn viên cho số công dân đủ điều kiện trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chỉ tiêu cử đảng viên nhập ngũ (trước 6 tháng), chỉ tiêu tạo nguồn, cử cán bộ công chức, viên chức, công dân có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học nhập ngũ đạt 15% chỉ tiêu trở lên nâng cao chất lượng công tác sơ tuyển, xét duyệt các tiêu chuẩn và giảm tỉ lệ điều khám; chú trọng nâng cao về chất lượng giao quân./.

Như Cấm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK